Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.Opbrengst Bingo 12 januari j.l.
LC over Sence of Place en de stand van zaken van de plannen voor kunst werken op het wad
Uitzending Omrop Fryslân 'Romte' over o.a. 'Terp Buitendyks
Verslagen bestuur Ver. Dorpsbelangen Blije e.o., Februari 2018

     
It komt út'e loft

Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari speelde, het dit jaar 75 jarige, 'Nocht & Wille' het blijspel 'It komt Ășt'e loft'.

Spelers:
Ronny de Wit
Wieke Pijper
Henk Walda
Sjoukje Holwerda
Sjoukje Walda
Mirande van der Bij
Baukje van der Veen

Regie:
Anne van Oosten
Souffleuse: Martha de Jong
Licht en geluid:
Henk en Richtje van den Berg
Grime: Tiny Woudsma
Haar: Richtsje Holwerda
Decorbouw en schilderwerk:
Jehannes Bakker
en Sipke Tjepkema


Taapke Haarsma skuort it hiele hûs oer ‘e kop en is alhiel fan ’t sintrum want har skoandochter út Amearika sil foar ’t earst komme om mei harren yn ‘e kunde te kommen. Har man, Age kin him der net drok om meitsje; it is in gewoane jongfaam fan Fryske komôf. Age makket him drok om oare dingen; It doarp en de bewenners. Hy is dan ek al 25 jier foarsitter fan pleatslik belang. Wybren Sipkema, de buorman, sit as ponghâlder yn it bestjoer fan pleatslik belang. De bestjoersgearkomsten wurde fansels belein yn ‘e kroech. It binne meast drege gearkomsten, dus de mannen nimme gauris ien… twa of trije nei ôfrin. No wol it tafal dat Age de jûns foar ‘t de gasten komme noch in bestjoersgearkomste hat…Komt dat wol goed?
Taapke Haarsma gooit het hele huis over de kop en dat allemaal omdat haar schoondochter uit Amerika voor het eerst zal komen kennismaken. Haar man, Age, kan zich er niet druk om maken, het is gewoon een meisje van Friese afkomst. Age houdt zich bezig met andere dingen; Het dorp en de inwoners. Hij is ook al 25 jaar voorzitter van Plaatselijk Belang. Wybren Sipkema, de buurman, zit als penningmeester in het bestuur van Plaatselijk Belang. De bestuursvergaderingen zijn natuurlijk in de plaatselijke kroeg. Het zijn vaak moeilijke vergaderingen, dus de mannen nemen vaak een ... twee of drie na afloop. Nu wil het toeval dat Age die avond voor de gasten komen nog een bestuursvergadering heeft ... komt dit wel goed?