Bellefleur 2017
 

De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

De vereniging Dorpsbelangen Blije e.o. is opgericht in 1978.
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangen van het dorp Blija en de naaste omgeving en van haar inwoners.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Het behartigen van de belangen van het dorp Blija en de naaste omgeving en van haar bewoners bij het gemeente-bestuur van Ferwerderadiel en andere overheidsinstanties.
Door het stimuleren of zelf ontplooien van activiteiten die de leefbaarheid en belangen van het dorp Blija bevorderen.
Door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging neemt bij de uitoefening van haar doelstelling een neutraal karakter in.

verslag uit het bestuur Dorpsbelangen Blije e.o.
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Blije e.o. bestaat uit:
Voorzitter D.B.


Gerrit Postmus
Stationswei 47
0519-561571
Secretaris


Tjitske Andringa
de Hoarnen 4 Holwerd
06-10505045
Penningmeester


Yvonne Ferwerda
Unemastrjitte 39
0519- 841880
Lid


Joke de Jong
Aebingaloane 6
06-81984465
Lid


Hinke Malda
Stationsweg 43
0519-346465

Lid

Marie- Louise Meuris
Hoofdstraat 24
0519-561933

U kunt contact opnemen met Dorpsbelang via het algemene e-Mail adres: dorpsbelang@blija.nu
Verslag Ledenvergadering 2017 (volgt binnenkort)
Voorstel Statutenwijzigingen vereniging Blije e.o. (vervolgvergadering 19 mei)
Notulen leden vergadering 2016
Agenda vergadering 2017