Jaarvergadering vereniging Dorpsbelang Blije e.o., 4 april, 20.00 uur, MFA Fjildsicht
Notulen jaarvergadering 2018

JAARVERSLAG 2018 DORPSBELANG BLIJE EO

In 2018 vroegen veel zaken om aandacht, waaronder het strekken van buslijn 54, de organisatie van de AED-kursus (waarvoor de jaalijkse bijdrage door Dorpsbelang werd betaald), het nemen van de nodige maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de fabricage van een nieuw informatiebord bij de buslus en het indienen van het oude plan voor de seniorenwoningen, nu gecombineerd met starterswoningen in het kader van DOM 2.0 Het plan haalde overigens de uiteindelijke selectie niet. De belangrijkste zaken op een rij:

Jaarvergadering april 2018
47 mensen woonden deze jaarvergadering bij. Voorzitter Gerrit Postmus reikte de Bellefleur 2018 uit aan Froukje van Sinderen (vrijwilligster op school, lid voetbalbestuur, vrijwilligster MFA (oa agendabeheer), lid ouderencommissie school, zat in buurtvereniging Unemastraat en in bestuur Frije Cross). Er vonden presentaties plaats over het ontwerp voor de landmarks/windvanen en de plannen voor het evenement We wolle us klaai werom. Beide plannen krijgen instemmend applaus van de aanwezige leden.

Route van Terp naar Terp
Begin 2018 was duidelijk dat het Iepen Mienskip Fûns, het VSB-fonds en de NAM subsidies toekenden voor de uitvoering van de Route. In april ging de werkgroep, samen met de kunstenaar Léon van Kuijk uit Birdaard,  in overleg met inwoners over de definitieve route, de  locaties en de symboliek en bijbehorende teksten van de landmarks. Daarna vonden er gesprekken plaats met de gemeente en het Wetterskip over de grondwerkzaamheden en de benodigde vergunning voor het plaatsen van een landmark op de zeedijk. Het doel was dat de bewegwijzering van de Route Van Terp tot Terp (de informatieborden (teksten in nederlands en engels), landmarks,  windvanen en folder) klaar zou zijn op het moment dat het evenement We wolle us klaai werom plaats zou vinden. Dit doel werd gehaald. De kosten van de landmarks vielen lager uit dan begroot, omdat de werkzaamheden werden uitgevoerd door een lokale ondernemer. Daardoor werd het mogelijk om extra uitgaves te doen, waaronder het ontwerpen en aanschaffen van een dorpsvlag voor alle verenigingsleden, plantenbakken bij de entrees van Blije, kadootjes voor de bezoekers van het openings-evenement, een extra informatiebord bij de toekomstige ingang van de route en tassen met inhoud om nieuwe inwoners te verwelkomen. De routefolder is inmiddels verkrijgbaar bij de supermarkten in Holwerd en Ferwert, café ’t Hoekje in Ferwert, het MFA-gebouw, Atelier Kleine-Lijn, Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum, cafe de Gouden Klok in Holwerd, de Seedykstertour in Marrum en de VVV’s van Dokkum en Leeuwarden. De route is ook te downloaden op de dorps-website.

Evenement We wolle us klaai werom
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van de historische wandel- en fietsroute ontstond bij Sense of Place het plan om in 2018 de aandacht te vestigen op de vergeten geschiedenis van de afgegraven terpenklei. In overleg met Dorpsbelang als gastheer werd besloten om in het najaar van 2018, tijdens Culturele Hoofdstad 2018, afgegraven klei terug te geven aan het dorp en samen met de lokale bevolking symbolisch de voet te leggen van de Terp fan de Takomst.  Bij de opening van Culturele Hoofdstad op 27 januari organiseerde Sense of Place een optocht door de binnenstad en winkels van Leeuwarden met zo’n 15 kruiwagens om aandacht te vragen voor dit plan. Het regende en stormde, maar de deelnemende vrijwilligers uit Blije hadden het niet willen missen. Op zaterdag 17 november 2018 vond het echte evenement We wolle us klaai werom plaats. Een bijzonder moment dat op simpele en symbolische wijze liet zien wat zich vroeger heeft afgespeeld. Burgemeester Wil van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel hield op het parkeerterrein van Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum een toespraak waarin hij vertelde over de totstandkoming van de Route en met naam en toenaam de diverse sponsoren bedankte. Daarna gaf hij het startsein voor een optocht met paard en wagens, met teruggegeven klei in kruiwagens en emmers, langs de geplande wandel- en fietsroute naar de zeedijk bij Blije. Tijdens de optocht onthulden inwoners van Hegebeintum en Blije de 9 landmarks, bestaande uit windvanen en tekstborden, die tezamen de Route Van Historische Terp naar Terp van de Toekomst vormen en het verhaal vertellen van de twee dorpen en hun omgeving.

Bij de ingang van het toekomstige pad naar de buitendijkse terp onthulde terp-initiatiefnemer Harry Feenstra een informatiepaneel met teksten van inwoners uit Blije en uitleg over de toekomstige locatie van de terp. Daarna werd de teruggegeven klei symbolisch op een hoop gestort en de dorpsvlag van Blije geplant. Terug in Blije verwelkomde de speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde Waddensonate de optocht in het dorpscafé en aten de deelnemers gezamenlijk een waddenstamppot. Een muziekfeest met optreden van de Friese zanger Joop Oboma sloot de avond af. Het was een geweldige dag, mede dankzij de voortreffelijke organisatie door een aantal jongeren uit het dorp, die zorg droegen voor de ontvangst van de optocht, de catering en de organisatie van het feest.

Terp fan de Takomst
In 2018 kwam de Projectgroep 5 keer bij elkaar. De bestuursleden van Dorpsbelang staken in totaal 152 uur in dit project. Eind 2017 waren knopen doorgehakt over de locatie en grootte van de terp en de te nemen natuurmaatregelen vanwege de natuurtoets.  De natuurtoets en passende beoordeling kwamen in mei gereed, met een positief resultaat. Met It Fryske Gea werd overeenstemming bereikt over de route van het pad en de materialisatie. Het definitieve projectplan kon worden opgesteld. In de tweede helft van 2018 bleken er in toenemende mate problemen rondom de organisatie van Sense of Place. De projectgroepleden vanuit Blije besloten hierop om een aantal zaken in eigen hand te nemen. Er volgden positieve gesprekken met de Provincie Fryslan en de gemeente over de benodigde vergunningen. Kleine aanpassingen bleken nodig van de natuurtoets en passende beoordeling, en tevens was een cultuurhistorisch onderzoek nodig. Al deze zaken waren eind 2018 in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat de vergunningen in het eerste kwartaal van 2019 kunnen worden aangevraagd.Tevens werd gewerkt aan een grote subsidie-aanvraag bij het Waddenfonds, die begin 2019 werd ingediend.

Blije haakt aan
De haakclub van Blije haakte in totaal 27 dekens voor de De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld. In juli hielpen enkele deelneemsters mee om alle dekens, 10.841 in totaal, uit te leggen in Park Vijversburg in Tytjerk. Vanaf het najaar maakt de haakclub dekentjes, knuffels, truitjes e.d. voor de Stichting Koude Voetjes, die tot doel heeft om zoveel mogelijk (kleine) jonge kinderen in Nederland blij te maken met een handgemaakt kledingstukje, knuffeltje, dekentje, enz. De Vereniging Dorpsbelang Blije eo kende de club een structurele jaarlijkse bijdrage toe voor het dekken van de kosten.

Ledenzaken
In 2018 kon het bestuur 11 nieuwe babies begroeten met een Bellefleur-rompertje, 1 meisje en 11 jongetjes. Eind 2018 werd gestart met een wervingsaktie onder de nieuwe inwoners. Er werd een welkomspakket gemaakt, bestaande uit een tas met Dorpsbelang-logo, gevuld met appels, een recept voor een Blijer appeltaart, een brief en machtigingsformulier en pannenlappen gehaakt door inwoonsters van Blije

Organisatie Oud en Nieuw
De goeie trend van 2017 zette door in 2018. In gezamenlijk overleg besloten het MFA-bestuur, de Activiteitencommissie, ’t Spaorke en het bestuur van Dorpsbelang in 2018 de jaarwisseling te laten organiseren door de jongeren van ’t Spoarke. Die kozen ervoor dat te doen in het dorpscafé. Opnieuw was er sprake van een perfecte organisatie. De vuurwerkshow was professioneel en trok veel bezoekers.

Tot slot
Blije kan trots zijn op de grote inzet van heel veel vrijwilligers! Dank aan iedereen die zich in 2018 heeft ingezet voor het dorp. Met name dank aan Johannes Bakker voor het bijhouden van het informatiebord, aan Bruno de Klerk en Maria den Dulk voor het verzorgen van de website, alle vrijwilligers die zorgen voor het onderhouden en draaiend houden van het MFA-gebouw. En de jeugd van ’t Spoarke, die zich in 2018 op twee belangrijke dorpsmomenten van zijn beste kant heeft laten zien.