De inwoners van Blija
zijn Blijaers, Blijers of Blijsters.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren

Verslag maart 2017 Dorpsbelang Blije e.o

Samen kijken naar leefbaarheid

Het was een drukke periode voor dorpsbelang Blije e.o. Interessant was zeker ook de bijeenkomst van dorpsbelang besturen in Ferwert over Vitale Waddenkust. Hoe kunnen we met elkaar de leefbaarheid van de Waddenkust versterken, was de vraag? Een aantal concrete projecten realiseren is een belangrijk doel. Maar ook met elkaar durven kijken naar wat echt nodig is aan voorzieningen om wonen, werken en recreëren in de regio in stand te houden. Blije vaardigt twee bestuursleden af naar het periodieke dorpenoverleg.
Verder zijn de voorbereidingen voor de algemene jaarvergadering van 28 april in volle gang. Het belooft een interessante en belangrijke vergadering te worden. De Werkgroep Historisch Ommetje geeft een eerste impressie van de wandelroute van de terp van Hegebeintum naar de Terp fan de Takomst.
Het Observatorium uit Rotterdam presenteert eerste schetsontwerpen voor de buitendijkse terp. Hun visie en ideeën staken met kop en schouders uit boven de gepresenteerde voorstellen van drie ontwerp-bureaus. Projectgroep, bestuur en een aantal inwoners van Blije kozen unaniem voor dit ontwerp. Op de jaarvergadering staat ook een statutenwijziging op de agenda. Vanaf 14 april zijn de belangrijkste wijzigingen en de jaarnotulen 2016 te vinden op de dorpswebsite. Deze stukken liggen dan tevens ter inzage in het MFA-gebouw.
En dan constateert het NOS-Journaal verbaasd dat de crisis de krimp in de regio niet heeft versterkt. De regio is dus weerbaarder dan men dacht. Vast geen nieuws voor al die vrijwilligers in Ferwerderadiel. Die wisten dat natuurlijk allang!

Verslag februari 2017 Dorpsbelang Blije e.o  

Er is op dit moment vanuit Dorpsbelang Blije e.o. niet veel te melden. Dat is vast stilte voor de storm, want op 22 maart presenteren de drie uitgekozen ontwerpers hun ideeën voor de buitendijkse terp bij Blije. De leden van de projectgroep Terp fan de Takomst zijn daarbij aanwezig. Met als extra toevoeging een aantal speciaal daarvoor aangezochte dorpsbewoners én het voltallige bestuur van Dorpsbelang. Als alles goed gaat zal die middag één schetsontwerp worden uitgekozen. Dat ontwerp zal vervolgens op de algemene jaarvergadering van Dorpsbelang door de winnende ontwerper worden gepresenteerd aan de inwoners van Blije. Let op: deze vergadering is op verzoek van vv Blije een week verplaatst en vindt nu plaats op vrijdagavond 28 april. De vervolgavond vanwege het definitief vaststellen van de statuten is op 19 mei. Begin april vindt u het programmaboekje in uw brievenbus. Inmiddels is ook de slogan voor het evenement in 2018 bekend: 'Wy wolle ús klaai werom!' Tot slot: de laatste hand is gelegd aan het voorstel voor de nieuwe statuten van Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. En de binnengekomen reacties op de ledenwerfacties zijn verwerkt. Meer daarover op de algemene jaarvergadering en daar is iedereen welkom.

Verslag januari 2017 Dorpsbelang Blije e.o  

De eerste bestuursvergadering van 2017 is achter de rug. Zo ook een rustig en gezellige Oud en Nieuwviering en een succesvolle Kerstboomaktie. Maar stilzitten was er niet bij tijdens de feestdagen. Zo paste de websitebeheerder van Blija.nu de agenda aan op verzoek van MFA en Dorpsbelang. Hij  maakte een link naar de websites van de omliggende dorpen, zodat overlap van activiteiten gemakkelijker kan worden voorkomen. Met dank voor de snelle aktie! En ook de nieuwe Facebookpagina van Dorpsbelang doet het goed. Er zijn inmiddels 102 volgers.
Drie ontwerpers zijn uitgenodigd om een schetsontwerp te maken voor de Terp fan de Takomst. Begin februari presenteren zij hun ideeën aan de projectgroep en een aantal speciaal daarvoor uitgenodigde dorpsbewoners. In maart zal één schetsont-werp worden uitgekozen. Op de algemene jaarvergadering van Dorpsbelang op 21 april 2017 zal dit ontwerp vervolgens worden gepresenteerd aan de inwoners van Blije.
Omstreeks eind januari krijgen alle inwoners, die nog geen lid zijn van Dorpsbelang, een brief in de bus met het verzoek om zich alsnog op te geven voor het lidmaatschap. Dringend verzoek aan iedereen om het bijgevoegde formulier in te leveren, ook als men geen interesse heeft om lid te worden. Niet reageren betekent veel extra werk voor de bestuursleden!

Verslag december 2016 Dorpsbelang Blije e.o

Het laatste verslag van 2016! December begon goed met de informatie-avond over Holwerd aan Zee. Het bestuur van Dorpsbelang raakte diep onder de indruk en geïnspireerd door het grote enthousiasme van hun collega-buren.
Diezelfde week hadden de besturen van MFA en Dorpsbelang hun jaarlijkse overleg. In een harmonieuze sfeer passeerden allerlei problemen en successen de revue.
In haar eigen bestuursvergadering besloot Dorpsbelang dat dit maandverslag vanaf nu niet meer alleen in Sawn Stjerren Nijs of de website blija.nu staat. Dorpsbelang is er immers voor alle bewoners! En daarom vanaf nu ook te vinden op Facebook.
Een ander belangrijk bespreekpunt was de betrokkenheid van het dorp bij de schetsontwerpen van de Terp fan de Takomst. Binnenkort zal de projectgroep een aantal dorpsbewoners benaderen met het verzoek aanwezig te zijn bij een informatie bijeenkomst en een bezoek aan het buitendijks gebied met de drie voorlopig gekozen ontwerpers.
Ook de statutenwijziging en het opschonen van de ledenadministratie waren gesprekspunten. Heeft u inmiddels een verzoek ontvangen voor het ondertekenen van de machtiging voor het innen van de contributie? Stuur deze dan zo snel mogelijk in! In de 2e helft van januari ontvangen alle inwoners die nog geen lid zijn van Dorpsbelang een oproep.
En zet u 21 april 2017 alvast in uw eigen agenda? Dan is de algemene jaarvergadering Dorpsbelang met als belangrijkste agendapunten: presentatie van het concept-ontwerp Terp fan de Takomst en de statutenwijziging van de Vereniging. En vergeet ook 6 januari 2017 niet. U kunt dan tussen 8.30 – 10 uur uw kerstboom tegen een kleine attentie inleveren bij de Hervormde Kerk.

Tot slot: de afgelopen weken en dagen is vanuit Dorpsbelang steeds contact geweest met de gemeente, woningstichting en politie rondom de hoekwoning Voorstraat/Stationsstraat. OOk de komende Oud en Nieuw viering heeft de aandacht van alle instanties, binnen de wettelijke kaders. Dorpsbelang heeft opnieuw contact gehad met de adviseur openbare orde en veiligheid. En haar zorgen uitgesproken over de ontstane, vaak onduidelijke situatie. De adviseur heeft laten weten dat de bewoner van de hoekwoning Voorstraat/ Stationsstraat naar alle waarschijnlijk tot 2 januari niet aanwezig is in Blije.
Verder worden stappen gezet om met een speciaal team een informatiebijeenkomst voor het dorp te organiseren. Wanneer deze bijeenkomst zal zijn is nog niet bekend. Dorpsbelang wordt van de verdere stappen op de hoogte gehouden. Voor meer nieuws: houd deze website en de Facebookpagina van Dorpsbelang in de gaten.
Maar een gemeenschap heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Het gaat ook om verdraagzaamheid, niet alleen met Kerstmis, maar alle dagen van het jaar! Laat aan de instanties over om problemen zo goed mogelijk op te lossen. Daarom een zeer dringende oproep aan iedereen om geen eigen rechter te spelen en samen te zorgen voor een gezellige, maar vooral vreedzame jaarwisseling!

Verslag november Dorpsbelang Blije e.o.

Weet u het nog? Op de algemene jaarvergadering begin april presenteerde dorpsstyliste Hieke Joostema haar visie op Blije aan de hand van een serie foto’s. Zij vroeg met name aandacht voor de rode Omrin-containers, die sinds vele jaren de grote bietenplek aan de noordkant van Blije ontsieren. Op haar advies, met applaus ondersteund door alle aanwezigen, liet het bestuur van Dorpsbelang Blije via een aangetekende brief aan het gemeentebestuur weten dat de maat vol was, na bijna 10 jaar van vragen en pleiten. Dringend werd verzocht om de containers voor 1 juni weg te halen. Het duurde weliswaar langer dan verwacht, maar uiteindelijk had de actie resultaat. Eind oktober haalde Omrin de containers eindelijk weg en is de bietenplek weer een bietenplek. Met dank aan de dorpsstyliste voor haar waardevolle adviezen. En het gemeentebestuur dat gehoor gaf aan de oproep.

Ondertussen is het druk met allerlei bijeenkomsten. Er kwamen ongeveer 50 belangstellenden naar de informatiebijeenkomst op 23 september. Eind oktober vond een succesvolle presentatie plaats over de plannen voor de Terp fan de Takomst aan de gemeenteraad. De projectgroep is druk bezig met het werven van fondsen en het opstellen van het programma van eisen. Zodra dat gereed is zal een zestal ontwerpers gevraagd worden om een schetsontwerp te maken.
In het overleg tussen de gezamenlijke dorpsbelangen en de gemeente ging het vooral over de toekomstige fusie tussen de 4 gemeentes en de gevolgen daarvan voor met name het openbaar groen. Alle dorpsbelangen ondersteunden de Wanswerters met hun wens voor een rondweg rondom Wanswert.
Tot slot sprak het bestuur ook over recente gebeurtenissen aan de Voorstraat. Een dringende oproep: laten we verdraagzaam blijven, neem het recht niet in eigen hand. Het is aan de instanties om maatregelen te nemen. Mocht u ergens tegenaan lopen, maakt u zich zorgen, neem dan contact op met Gerrit Postmus, hij is contactpersoon naar de gemeente.

Verslag september 2016 Dorpsbelang Blije  


Het nieuwe vergaderseizoen startte met goed nieuws: vanuit het Toeristisch Programma Friese Wadden kende Gedeputeerde Staten € 9.000 toe aan Dorpsbelang Blije e.o.! Het bedrag is bedoeld voor het verder uit werken van concrete ideeen uit de ruimtelijke visie Romte foar Blije, met name de buitendijkse terp.

En er is nog meer goed nieuws: de gemeente heeft inmiddels mondeling toegezegd dat de Omrin de containers op de bietenplek uiterlijk oktober/november weg zal halen! Het wachten is nog op de schriftelijke bevestiging.  En dat terwijl de ontsierende hoop grond ook al is verdwenen.

Op maandag 5 september jl. bekeken enkele gemeente-ambtenaren en mensen van de woningstichting,  samen met twee DB-bestuursleden, al fietsend de 50 knelpunten –met foto’s- van de schouwlijst. Er waren complimenten voor het gedegen voorwerk van de schouwdames Tine Dijkstra en Agnes Ferwerda, die assisteerden bij het opmaken van deze lijst. Dank daarvoor! Afgesproken is dat de gemeente binnen afzienbare tijd komt met antwoorden. Ondertussen zijn enkele bestuursleden, in goed overleg met Johannes Douwes, bezig met het opschonen van het ledenbestand. Het kan zijn dat u binnenkort wordt benaderd met de vraag of de gegevens nog wel juist zijn.

Wat staat er verder op het programma? Op 29 september presenteert de Projectgroep de plannen voor de buitendijkse terp aan de gemeenteraad.

Op 25 oktober vindt een overleg plaats van alle dorpsbelangen met een afvaardiging van het college van B & W.

Maar vooral: vergeet u vrijdag 23 september niet om te komen naar het MFA? Een uitnodiging ligt binnenkort in uw brievenbus. Joop Mulder, mister Oerol, en recente winnaar van de ACT Award, zal deze avond spreken over het belang van de Terp fan de Takomst voor Blije. U bent allen van harte welkom!

Tot slot: een Japanse professor las over de verwachte krimp in Noordoost Friesland. En dacht aan Japan, waar over 60 tot 70 jaar de bevolking zal zijn gehalveerd. Dat is pas krimp!

Verslag augustus/september Dorpsbelang Blije
Het nieuwe vergaderseizoen begon niet best: vergeten een agenda te maken, vergeten een vergaderruimte te boeken, dus de deur op slot, dus geen koffie en thee. Dan maar vergaderen op Hoofdstraat 24. Er waren tijdens de vakantieperiode geen bijeenkomsten of bijzondere vergaderingen. Toch zaten de bestuursleden van Dorpsbelang niet stil. Zo is een nieuwe namen- en adressenlijst in de maak ter verbetering van de ledenadministratie. Tine Dijkstra en Agnes Ferwerda assisteerden bij het opmaken van de schouwlijst. Dank daarvoor! Bijna 50 knelpunten werden gevonden, inclusief de ingestuurde opmerkingen van diverse dorpsbewoners. Zoals u weet gaat de gemeente op 5 september al fietsend de knelpunten bekijken. In de vergadering kwamen ook de recente gebeurtenissen aan de Voorstraat aan de orde. Mocht u ergens tegenaan lopen, geef uw opmerkingen door aan Gerrit Postmus, hij is contactpersoon naar de gemeente.
Tot slot: staat 23 september al in uw agenda? Op deze avond spreekt Joop Mulder, mister Oerol, over de Buitendijkse Terp in Blije. U bent allen van harte welkom!
 

Joop Mulder