NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG BLIJE EO d.d. 28 april 2017
Voor aanwezigen: zie de presentielijst (bij secretaris Dorpsbelang)
1. Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Gerrit Postmus opent de vergadering en heet de in totaal 63 aanwezigen van harte welkom.
Hij is blij dat er zoveel mensen aanwezig zijn. Afgesproken wordt dat de voertaal van vanavond Fries zal zijn. Bij navraag zijn er geen aanvullingen op de agenda.

2. Notulen jaarvergadering 2016

Gedurende een jaar waren deze notulen te lezen op de dorpswebsite Blije.nu. Ook lagen zij de afgelopen 2 weken ter inzage in de MFA. Daarom zullen ze niet meer worden voorgelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen; de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag Dorpsbelang 2016

Ook dit verslag stond op de website Blije.nu, en de tekst stond volledig opgenomen in het programmaboekje. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Agnes Ferwerda bedankt het bestuur van Dorpsbelang voor het feit dat na 10 jaar de containers op de bietenplek eindelijk weg zijn. Hulde en applaus!

4. Financiën Dorpsbelang 2016

Penningmeester Yvonne Ferwerda geeft een toelichting. Vorig jaar tijdens de ledenvergadering was sprake van een voorstel tot contributieverhoging.  Eén van de leden vroeg of het niet beter was om eerst actief nieuwe leden te gaan werven.  Het bestuur vond ook dat de  ledenadministratie eerst op orde moest zijn. De afgelopen periode is hier hard aan gewerkt. Zo kregen alle niet leden een brief met de vraag of ze lid zouden willen worden. Leden die niet via automatische incasso willen betalen krijgen vanaf nu jaarlijks  een factuur thuis zodat men zelf de betaling van het lidmaatschap via de bank kan doen. Alle opgeschoonde gegevens zijn verwerkt in een digitaal (Excel) bestand met alle namen en adressen. Mutaties kunnen op deze manier veel sneller worden verwerkt en het is uiteraard veel inzichtelijker. Tot nu toe heeft deze actie 23 nieuwe leden opgeleverd en 8 leden hebben hun lidmaatschap opnieuw bevestigd. De komende periode zullen de puntjes op de i worden gezet, eind 2017 is de ledenadministratie up to date.
In overleg met Johannes Douwes is besloten om de incasso opdrachten meer te spreiden over het jaar. In plaats van in december gebeurt dit voortaan in september/oktober. In dezelfde periode zullen ook de facturen van leden die niet met incasso willen betalen langs worden gebracht.
Tot slot valt uit de cijfers op te maken dat het geen spannend jaar was.
Tjalling de Jong vraagt of de machtigingsformulieren op de thuisadressen zijn opgehaald. Yvonne antwoordt dat ze bij haar in de brievenbus moesten worden gedaan. Jan Andringa vraagt hoe het precies zit met het bedrag ad € 1.000 dat Dorpsbelang jaarlijks betaalt aan MFA. Gerrit Postmus antwoordt dat dit bedrag geboekt staat als gift, om te voorkomen dat er BTW betaald moet worden. Deze grootste uitgavenpost voor het bestuur is in feite een vergoeding voor vergaderingen en consumpties.

5. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Taeke Fennema en Agnes Ferwerda, heeft de financiën  van Dorpsbelang prima in orde bevonden.

6. Benoeming kascommissie 2017

Agnes Ferwerda en Tine Dijkstra zijn de kascommissie 2017. Gerlof Miedema meldt zich als reserve.

7. Financien 2016 Activiteitencommissie/Toelichting activiteiten 2017

De cijfers in het boekje klopten niet, een nieuw overzicht ligt op de tafels.  Haakje Santhuizen licht de juiste cijfers toe. Hierover zijn geen vragen. Het programma voor dit jaar bestaat uit een autopuzzeltocht, de viswedstrijd, het oktoberfeest en een Halloweenfeest met speurtocht in plaats van St. Maarten, de Sinterklaasintocht en misschien ook een bingo. De Activiteitencommissie zoekt nieuwe leden, bij voorkeur een ouder iemand, dus als er iemand zin heeft? Agnes Ferwerda vraagt of een Halloweenfeest niet eng is voor de kinderen. Haakje antwoordt dat het feest wordt afgestemd op de verschillende leeftijden.

8.  Verslag kascommissie 2016
De kascommissie, bestaande uit Riek Burgler en Jarich Holwerda, heeft de financiën van de Activiteitencommissie goed bevonden.

9.  Benoeming kascommissie 2017
De kascommissie 2017 bestaat uit Jarich Holwerda en Joke de Jong. Reserve: Willy Hoekstra.

10.  Jaaroverzicht MFA 2016/verslag kascommissie 20176/benoeming kascommissie 2017

Rob de Lau geeft een toelichting, zijn laatste als voorzitter van het bestuur. Tevreden constateert hij dat het goed gaat met de MFA, iedereen kan dat lezen in het programmaboekje.  Waar mogelijk worden kosten bespaard, vooral door heel veel zelf te doen, samen met alle vrijwilligers. De inkomsten zijn vooral afkomstig van feestjes en recepties, de inwoners van Blije weten het MFA-gebouw steeds beter te vinden. Besloten is om de schuld bij het Petronellafonds in een keer in te lossen. Daardoor heeft het fonds weer meer geld beschikbaar voor het dorp. Het MFA-bestuur is heel trots op alle vrijwilligers, zonder hen is de MFA ondenkbaar. Rob doet een oproep voor meer vrijwilligers: wie vindt het leuk om achter de bar te staan, of in het bestuur te functioneren?
Verder bedankt hij de vertrekkende bestuursleden Siemen Buruma en Dirk Kamma voor hun grote inzet. Zij waren vanaf de oprichting bij het bestuur betrokken. Hun opvolgers zijn Fedde de Graaf en Johannes Bakker. Agnes Ferwerda merkt op dat het MFA-bestuur veel actiever mensen moet benaderen voor een bestuurslidmaatschap of vrijwilligersfunctie. Rob de Lau is dat met haar eens, hij zal dit binnen het bestuur bespreken. Tine Dijkstra vraagt of besparen door alles zelf te doen altijd goed is. Sommige controles moeten immers door gecertificeerde mensen gebeuren. Rob de Lau zegt dat daar geen zorgen over moeten zijn, het MFA-bestuur wordt bijgestaan door installateurs. Jon Erik Beintema mist de opbrengst van de zonnepanelen. Rob antwoordt dat dit zit verdisconteerd in de energierekeningen. Cees Burgler adviseert om niet altijd te bezuinigen, maar soms ook uit te geven: een goede geluidsinstallatie is hard nodig. Er zijn te vaak problemen mee, niet alleen vanavond. Rob belooft dat het bestuur hiernaar gaat kijken. Naar aanleiding van de benoeming van twee nieuwe bestuursleden vraagt Tinus Douwes hoe het zit met de vertegenwoordiging van Dorpsbelang in het MFA-bestuur. Rob antwoordt dat de statuten onlangs zijn gewijzigd in die zin dat een vertegenwoordiging van Dorpsbelang nu niet meer verplicht is. Tinus is het hier niet mee eens. Hij was betrokken bij de oprichting van de MFA. Het idee is altijd geweest dat het gebouw er voor het dorp is. En de link met het dorp wordt onderhouden doordat altijd iemand van Dorpsbelang in het bestuur zit.  Hoe kan het dat de statuten zijn gewijzigd, zonder dat het dorp dit weet? Rob merkt op dat de MFA een stichting is, dus geen leden heeft en daarom geen verantwoording hoeft af te leggen aan de vergadering. Tinus Douwes ziet dat anders: er is destijds welbewust een afspraak vastgelegd in de statuten om de verantwoording naar het dorp wel vast te leggen door middel van een vertegenwoordiger van Dorpsbelang. Uit onvrede over deze situatie verlaat Tjalling de Jong de vergadering. Durk de Jong merkt op dat je zo’n reactie kan verwachten, als je dit soort stappen zet zonder overleg. Rob de Lau antwoordt dat hij geen trek heeft in deze discussie, hij vindt het een onterechte aanval. Agnes Ferwerda vraagt of iemand van het Dorpsbelangbestuur in het MFA-bestuur zit? Gerrit Postmus antwoordt dat dit op dit moment niet het geval is. De ontstane situatie is binnen de besturen besproken. Op dit moment vindt er twee keer per jaar een gezamenlijk bestuursoverleg plaats en dat gaat goed. Maar het bestuur vindt nog steeds dat een vertegenwoordiger van Dorpsbelang in het MFA-bestuur hoort te zitten. Willy Hoekstra vraagt of Dorpsbelang betrokken is geweest bij de beslissing over de statutenwijziging. Rob de Lau antwoordt dat dit niet het geval was.
Johannes Douwes licht de cijfers toe. Hier zijn verder geen vragen over. Gerrit Postmus bedankt hem met een groot boeket voor het vele werk dat hij jaarlijks voor alle dorpsverenigingen verricht. Applaus.
De kascommissie, bestaande uit Mient Holwerda en Yvonne Ferwerda, heeft alle cijfers goed bevonden. De kascommissie 2017 bestaat uit Yvonne Ferwerda en Jon Erik Beintema

11. Statutenwijziging

De statuten van Dorpsbelang stammen uit 1978. Het was tijd om ze te moderniseren. De oude en nieuwe statuten, met een overzicht van de belangrijkste statutenwijzingen, hebben ter inzage op de website gestaan en in het MFA-gebouw gelegen. Gerrit Postmus legt uit dat 2/3 van het aantal leden aanwezig dient te zijn en dat 2/3 van het aantal aanwezigen voor de statutenwijzing dient te stemmen. Hij vraagt aan alle aanwezige leden om de hand op te steken indien zij akkoord gaan met de voorgestelde statutenwijzingen. Vrijwel alle handen gaan omhoog, waardoor meteen duidelijk is dat het vereiste aantal niet wordt gehaald. In de vervolgvergadering op 19 mei as volgt de tweede stemming. Dan is een meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden voldoende.
Door het bezig zijn met de nieuwe statuten ontdekte Dorpsbelang ook een eigen tekortkoming. Marie-Louise Meuris is sinds vorig jaar lid van het bestuur, ze vindt het werk ook best wel leuk, maar is niet officieel benoemd door de leden. Met applaus gaan alle aanwezige leden alsnog akkoord met haar benoeming.

12. Benoeming Bellefleur 2017

Gerrit Postmus vraagt aandacht voor de uitreiking van de Bellefleur 2017. Dit jaar gaat deze onderscheiding naar het echtpaar Bruno de Klerk en Maria den Dulk. Zij krijgen deze onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de website Blija.nu. Onder luid instemmend applaus vertelt Gerrit Postmus hoe belangrijk het is dat Blije altijd kan rekenen op zulke bevlogen mensen. Blije is een dorp vol ontwikkelingen, met een rijk en bloeiend verenigingsleven. Belangrijk blijft echter dat de activiteiten wel voor een ieder bekend zijn. Kortom zonder een actuele nieuwsvoorziening, waarop al deze ontwikkelingen te volgen zijn, kan men tegenwoordig niet.  En dat is precies wat Bruno en Maria doen: ze houden de inwoners van Blije op de hoogte van alles wat er speelt. Dat betekent dat ze altijd aanwezig zijn op belangrijke momenten in het dorp. Ze maken de foto’s, schrijven verslagjes, zorgen voor een actuele agenda, zijn altijd op zoek naar leuk en interessant nieuws. De Bellefleur 2017, een wisselplaquette,  is daarom meer dan welverdiend.

14. PAUZE

15. Presentatie Werkgroep Historisch Ommetje

Tjitske Andringa presenteert de stand van zaken van deze werkgroep aan de hand van een PowerPointpresentatie. Doel van de werkgroep is het ontwerpen van een historische wandelroute van de terp van Hegebeintum naar de nieuwe terp buitendijks gebied. De geschiedenis van Blije is daarbij leidraad. Tijdens de wandeling wordt aandacht gegeven aan een aantal belangrijke historische hoogtepunten, in elk geval: de terp van Hegebeintum, Harstastate, de oude spoorweg en het stationsgebouw, de Hervormde Kerk, het dorpscafé, de Unemadobbe en het eindpunt op de zeedijk met zicht op de Terp van de Takomst. Kunstenaar Leon van Kuijk uit Birdaard heeft een aantal landmarks ontworpen om de belangrijkste punten te markeren. Het idee is om windwijzers, als gouden haantjes op een kerktoren, op hoge palen in het landschap de weg te laten wijzen. De wijzers zijn uitgevoerd in belangrijke symbolen van het dorp Blije: een schep, laarzen, een state, een kruiwagen. Komende maanden zal gewerkt worden aan het aanvragen van subsidie, onder andere bij de gemeente Ferwerderadiel, het Iepen Mienskipsfuns ( IMF), de NAM en het Petronellafonds. De route, de landmarks, de tekst en de plattegrond moeten verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de hele route gereed is in de zomer van 2018. En dan staat de wandelaar op de zeedijk en wat is er dan te zien? Tjitske geeft het woord aan het Observatorium, Ruud Reutelingsperger. 

16. Presentatie Observatorium Rotterdam

In aanwezigheid van twee mensen van Omrop Fryslan begint Ruud Reutelingsperger zijn presentatie met een verhaal over zijn eigen achtergrond, hoe hij is geworden wie hij is. Hij laat aan de hand van een diapresentatie zien welke ideeën er zijn over de buitendijkse terp. Hoe in zijn ogen de terp kan groeien in fases, met een grote betrokkenheid van de mienskip, de inwoners van Blije. Hoe gaat het nu verder? Marie-Louise Meuris licht toe dat nu de ontwerper en het schetsontwerp bekend zijn, de natuurtoets kan worden gehouden. Dat gebeurt zo snel mogelijk. Daarna moet opnieuw subsidie worden aangevraagd voor de concrete uivoering van dit plan. Joop Mulder van Sense of Place vertelt over het project We wolle us klaai werom. De Rijksuniversiteit van Groningen zoekt op dit moment uit waar de klei destijds precies naar toe is gegaan. Als die inventarisatie klaar is, worden de boeren bezocht. Wat voor verhalen hebben zij over de komst van die klei? Er wordt een document gemaakt van die verhalen en met dat document gaat de bouw van de terp gevolgd worden. In 2018 moet het fundament dus gelegd worden. Het liefst ziet Joop een feest in het dorp Blije zelf: we hawwe us klaai werom! Dat is fase 1.
Cees Burgler merkt op dat het ontwerp meer een dobbe is dan een terp. Ruud antwoordt dat het een dobbe is en een terp. Het is een Terp van de Takomst, dus iets nieuws. Het is niet de bedoeling om een terp te bouwen, zoals het vroeger was. Twee oude elementen komen nu samen tot iets nieuws. Tjitske Andringa voegt toe, dat op dit moment nog niets vaststaat, het ontwerp kan nog alle kanten uit.
Ruud vertelt dat hij komende zomer hier een aantal weken op vakantie wil komen. Hij zoekt een boerderijtje voor twee paarden en zijn gezin. In die weken wil hij met iedereen in overleg. Hoe gaat de terp eruit zien? Hoe gaan we dat organiseren? Welke boodschap hebben jullie aan me mee te geven?
Bruno de Klerk antwoordt dat hij dat wel zal horen, als hij hier een paar weken komt zitten.
Gerrit Postmus vraagt aan de aanwezigen wat het dorp vindt van deze voorstellen. Ziet iedereen het zitten? De aanwezigen reageren instemmend. Goed voor het toerisme merkt iemand in de zaal op. Haakje Santhuizen vindt het ook een leuk project voor kinderen, voor de school. Zij had zelf gedacht aan een terp zoals het vroeger was, maar zij vindt het veel leuker dat het iets heel anders is.
Gerrit vat samen dat het misschien wel ambitieuze plannen zijn voor een dorp, maar het is ook een dorp vol enthousiasme. Het is ook een uniek stuk natuur, de waddenkust.
Het is nog een pril project en niet heel concreet, maar die open eindjes maken ook dat er veel mogelijk is: je kan er muziek maken, een stiltecentrum, theater. It Fryske Gea is tot nu toe ook enthousiast, alhoewel ze een Rockconcert niet zullen zien zitten. Hij dankt Ruud en Joop voor hun aanwezigheid met een boeket. Applaus!

 17. Rondvraag

  • Haakje Santhuizen vraagt hoe het kan dat ‘t Spoarke naar verhouding zoveel energie moet betalen aan het MFA-gebouw.  Jaap Wieb Eelkema vindt dit geen bespreekpunt voor deze vergadering. Vier keer per jaar overlegt het MFA-bestuur met ‘t Spoarke en worden zaken door- en uitgepraat. Germ de Vries merkt op dat de communicatie vanuit het MFA-bestuur naar de inwoners van Blije echt beter moet. Er gaan nu allerlei verhalen in het rond, zaken zijn niet duidelijk, dat moet en kan echt veel beter. Ook dat met die statutenwijziging, dat had niet zo gemoeten. Jon Erik Beintema stelt voor om een boekje of nieuwsbrief te maken, waarin elke vereniging zijn nieuws kan zetten. Gerrit Postmus merkt op dat het jaarlijkse programmaboekje van Dorpsbelang simpel kan worden uitgebreid met enkele pagina’s.
  • Willy Hoekstra vraagt of er niets gedaan kan worden aan de bouwvallige panden in het dorp. Die steken schril af tegen zo’n mooie terp In de toekomst .Gerrit Postmus antwoordt dat dit regelmatig besproken wordt met de gemeente. Maar zolang gebouwen niet levensbedreigend zijn, kan er niets aan gedaan worden.
  • Tine Dijkstra vraagt hoe het zit met de afhandeling van de punten van de schouwlijst. Hoe lang moet het wachten op de ambtelijke fusie eigenlijk duren? Gerrit antwoordt dat inmiddels enkele punten van de lijst zijn opgelost. Het is nog niet duidelijk hoe dit nu verder gaat, gezien de fusie.
  • Gerlof Miedema wijst op een verandering in de statuten, die niet in het overzicht staat. In de oude statuten staat Blije als plaatsnaam, in de nieuwe de gemeente Ferwerderadiel. Marie-Louise Meuris antwoordt dat ze deze opmerking zal meenemen naar de notaris.
  • Rob de Lau merkt op dat het dorpsplein steeds meer een parkeerplein wordt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Gerrit Postmus zegt toe dit te bespreken in het bestuur van Dorpsbelang.

 18. Sluiting

Gerrit Postmus dankt alle aanwezigen voor de aandacht en sluit de vergadering om 22.06 uur, onder applaus.

W.G. voorzitter          W.G. secretaris
NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG BLIJE EO d.d. 19 mei 2017
Voor aanwezigen: zie de presentielijst (bij secretaris Dorpsbelang)
1. Opening

Plaatsvervangend voorzitter Tjitske Andringa opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Vaststellen concept statuten

De oude statuten van Dorpsbelang  stammen uit 1978. Het was tijd om ze te moderniseren. De oude en nieuwe statuten, met een overzicht van de belangrijkste statutenwijzingen, hebben ter inzage op de website gestaan en in het MFA-gebouw gelegen. Op de algemene jaarvergadering van 28 april jl.  zijn deze concept statuten voor de eerste keer besproken. Krachtens de oude statuten dient voor de nieuwe statutenwijziging 2/3 van het aantal leden aanwezig te zijn en 2/3 van het aantal aanwezigen dient voor de statutenwijzing te stemmen. Bij de eerste stemming op 28 april werd dit vereiste aantal niet gehaald.

Daarom vindt in deze vervolgvergadering de tweede vereiste stemronde plaats. Een meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden is nu voldoende. Tjitske Andringa vraagt de aanwezigen opnieuw te stemmen voor de nieuwe concept statuten met de een extra wijziging, voorgesteld in de vergadering van 28 april:

Artikel 1 - oude statuten
De vereniging draagt de naam: “Vereniging Dorpsbelangen” en is gevestigd te Blija in de gemeente Ferwerderadeel.

wordt: Artikel 1 – nieuwe statuten

  1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsbelang Blije e.o.
  2. Zij heeft haar zetel in Blije, gemeente Ferwerderadiel.

Alle aanwezigen (11) met daarnaast een schriftelijke volmacht (1) stemmen voor de voorgestelde statutenwijziging. Met deze tweede stemronde is voldaan aan de voorwaarden voor deze statutenwijziging. Binnenkort zullen de concept statuten worden ondertekend bij de notaris.

3.   Rondvraag en sluiting
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. Tjitske Andringa sluit vervolgens de vergadering met dank aan de aanwezigen.

W.G. voorzitter          W.G. secretaris