Jaarverslag 2017 Dorpsbelang Blije e.o.
2017 was opnieuw een enerverend jaar voor het bestuur van Dorpsbelang Blije eo. Zeer diverse zaken vroegen de aandacht: van een nieuwe huisstijl, het informatiebord en het gebruik van de website, ontwikkelingen rondom de verkoop van ‘het Vershoekje’ en de sluiting van het café, het bespreken van voorstellen voor een fotopresentatie over Blije en een nieuw Bellefleurenbord, tot voorbereidende gesprekken over de viering van Oud en Nieuw op het dorpsplein. Daarnaast bezochten de bestuursleden tal van overlegavonden, waaronder buslijn 54 en Holwerd aan Zee. De belangrijkse zaken op een rij:
Jaarvergadering april 2017
63 mensen woonden deze jaarvergadering bij. Ook Omrop Fryslan was aanwezig. Belangrijk bespreekpunt was een wijziging van de oude statuten uit 1978. Het vereiste aantal stemmen werd niet gehaald, waardoor pas op een tweede vergadering op 19 mei de nieuwe statuten konden worden vastgesteld. Voorzitter Gerrit Postmus reikte de Bellefleur 2017 uit aan Bruno de Klerk en Maria den Dulk voor hun jarenlange inzet voor de website Blija.nu. Er vonden twee presentaties plaats. De Werkgroep Historisch Ommetje liet de ontwerpen van een aantal landmarks zien, die komen langs de historische wandelroute van de terp van Hegebeintum naar de nieuwe terp buitendijks gebied. Namens het Observatorium Rotterdam presenteerde Ruud Reutelingsperger zijn schetsontwerpen voor de nieuwe Terp van de Takomst. Joop Mulder van Sense of Place vertelde aansluitend over het project We wolle us klaai werom. Onder applaus betuigen de aanwezige leden hun instemming met de plannen.
Route van Terp naar Terp
De Werkgroep sloot haar werkzaamheden eind 2017 met groot succes af. De gemeente Ferwerderadiel, het Petronellafonds en het Bezoekerscentrum Hegebeintum ondersteunden de beginfase van het project financieel. Hierdoor was het mogelijk goed onderbouwde subsidie-aanvragen te doen bij het Iepen Mienskip Fûns, het VSB-fonds en de NAM. Eind 2017 werd duidelijk dat alledrie de aanvragen werden toegekend. Nu de benodigde gelden binnen zijn, is de werkgroep, samen met de kunstenaar Léon van Kuijk uit Birdaard, gestart met het definitief bepalen van de route en de locaties, de symboliek en bijbehorende teksten van de landmarks. Want het doel is duidelijk: de bewegwijzering van de Route Van Terp tot Terp is klaar op het moment dat het evenement We wolle us klaai werom plaatsvindt (september 2018).
Terp fan de Takomst
In 2017 kwam de Projectgroep 6 keer bij elkaar. De bestuursleden van Dorpsbelang staken in totaal 166 uur in dit project. Het jaar begon voortvarend met een opdracht voor het doen van een natuurtoets door een ecologisch bureau. De kosten hiervan worden gedragen door een subsidie van € 9.000 van de Provincie Fryslan. Halverwege het jaar kwam het Definitief Ontwerp van de Terp gereed. De ontwerper was aanwezig op het dorpsplein om in gesprek te gaan met inwoners en logeerde zelfs twee weken in de omgeving. Omdat het beoogde pad over particuliere grond loopt, werden gesprekken gevoerd met de betrokken pachter en eigenaar. Sense of Place nam in de loop van het jaar de regie van het project op zich, wat betekende dat zij de subsidie- en vergunningenaanvragen voor hun rekening nemen. Een bestuurslid van Dorpsbelang werd voorzitter van de projectgroep wegens vertrek van de projectleider van Landschapsbeheer. Na vertragingen in de vergunningverlening en de natuurtoets leek er in december weer schot in de zaak te komen. In aanwezigheid van alle betrokken partijen werden knopen doorgehakt over de locatie en grootte van de terp en de te nemen natuurmaatregelen vanwege de natuurtoets. Discussie was er over de route en het materiaalgebruik van het pad. Aanvullende afspraken hierover werden gemaakt.
Dorpscoördinator
Fred Hovius werd benoemd tot fulltime dorpscoördinator voor Ferwerderadiel. Hij ziet als zijn belangrijkste taak het zoeken van verbinding tussen gemeente en dorpen, het dichten van de kloof als het gaat om algemene (beleids)zaken en het vormgeven aan een nieuwe werkwijze, waarbij de overheid geen obstakel meer is bij burgerinitiatieven, maar een partner. Bespreekpunten waren onder andere het onderhoud van de speeltuin, het ophalen van oud papier, vergoeding glasbak, klachten van individuele burgers, en het verwaarloosde groen rondom de voormalige school.
Reanimatiekursus
Zes mensen namen deel aan de reanimatie-herhalingskursus. Om dit aantal voor de toekomst te verhogen en gezien het grote belang ervan voor het gehele dorp, besloot het bestuur om de kosten van de jaarlijkse deelname ad € 20 voor haar rekening te gaan nemen.
Blije haakt aan
Het initiatief De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld mikt op 10.000 dekens in 2018, die samen maar liefst 5 voetbalvelden bedekken. Doel is een plekje in het Guiness Book of Records. Het oude record op 8.000 dekens. De dekens worden op de hoeken aan elkaar gekoppeld tot één hele grote deken. Na 2018 gaan de dekens naar goede doelen die ze weer uitdelen aan diegenen die een warme deken nodig hebben. Ook Blije haakte aan aan dit project. Met ruim 20 vrijwilligsters waren eind 2017 ruim 15 dekens bij elkaar gehaakt, een onverwacht groot succes!
Ledenzaken
In 2016 startte het bestuur met het opschonen van de namen- en adressenlijst ter verbetering van de ledenadministratie. Dit leverde in totaal 31 nieuwe leden op, maar er vielen ook 14 leden af. In totaal is het ledenbestand dus uitgebreid met 17 leden.
De nieuwe statuten werden medio 2017 bij de notaris getekend. Statuten en het aangepaste rooster van aftreden zijn te vinden op de website.
Tot slot kon het bestuur 7 nieuwe baby’s begroeten met een Bellefleur-rompertje, 5 meisjes en 2 jongetjes.
Gezamenlijk overleg Dorpsbelangen
In oktober vond het jaarlijkse overleg plaats tussen de gemeente en de besturen van alle dorpsbelangen. De komende fusie was hoofdonderwerp. In 2018 is geen extra geld beschikbaar, omdat in Ferwerderadiel het achterstallige wegonderhoud eerst moet worden ingehaald. Wel werd het wensenlijstje binnen de fusie volledig geaccordeerd, wat betekent dat de rondweg Wanswert er komt. Of er een wethouder dorpen en wijken komt is nog niet bekend. De verkiezingen voor nieuwe raad en college zijn in november 2018. Er is een nieuwe Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) die zich bezighoudt met de rotte kiezen = de slechte huizen in een gemeente. De Dom houdt in dat elk dorp een eigen budget krijgt. In Ferwerderadiel worden twee dorpen aangewezen om hierin mee te gaan draaien.
Samenwerking MFA
De besturen van MFA en Dorpsbelang hadden in 2017 twee keer een gezamenlijk overleg. Afgesproken werd dat het jaarlijk te betalen bedrag door Dorpsbelang ad € 1.000 met ingang van 2018 komt te vervallen. Vanaf dat jaar betaalt het bestuur van Dorpsbelang per vergadering in het MFA een minimum bedrag ad € 25. Verdere bespreekpunten waren onder andere het voorstel van Otofoto voor een bord met Bellefleurnamen in het MFA en een eventuele bijdrage voor de reanimatiekursus en de haakclub Blije haakt aan. Het bestuur van Dorpsbelang dankt alle MFA-vrijwilligers voor hun goede zorgen tijdens alle vergaderingen in 2017.
Tot slot
Blije kan niet bestaan zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Dank aan iedereen daarvoor! En met name natuurlijk dank aan Johannes Douwes voor het verzorgen van de financiën en Bruno de Klerk en Maria den Dulk voor het verzorgen van de website!