Jaarverslag 2017 MFA Fjildsicht
Het dorpsbelang Blije EO heeft het bestuur van MFA Fjildsicht gevraagd om het jaarverslag van het MFA Fjildsicht 2017 in het programmaboekje op te nemen. In dit verslag proberen wij het afgelopen jaar samen te vatten.
Bestuur
Voorzitter Rob de Lau is eind 2017 afgetreden. Hij was bestuurslid vanaf het ‘eerste uur’. Hij heeft, samen met de andere ‘eerste bestuurders’, bergen werk verzet de afgelopen jaren. De moeizame overname en oplevering van het gebouw, de ingewikkelde financiële afrekening met de gemeente, de overgang van de verenigingen van de oude Soos naar MFA Fjildsicht zijn slechts enkele zaken waaraan hij leiding heeft gegeven. Rob, enorm bedankt voor al het werk de afgelopen jaren!
Rob de Lau wordt als voorzitter opgevolgd door Gerlof Miedema. Verder bestaat het bestuur uit Auke Vellema (secretaris), Jaap Wieb Eelkema (penningmeester), Tjalling Holwerda, Johannes Bakker en Fedde de Graaf. Op financieel gebied worden wij ondersteund door onze boekhouder Johannes Douwes.
Financieel jaaroverzicht
Dit jaar hebben wij voor het eerst de post ‘vervanging reserve’ opgenomen in ons financieel jaaroverzicht. Eerder deden wij dit niet. Dit bedrag is nodig om in de toekomst de dure apparatuur, machines en inrichting van het gebouw die versleten, kapot of verouderd zijn te kunnen vervangen. In vorige financiële overzichten was deze post niet opgenomen. Sommige dorpsgenoten kregen daardoor het idee dat de MFA veel winst maakt, dat is niet het geval. Wel is MFA Fjildsicht financieel gezond. In 2017 werd er een winst behaald van zo’n € 5.500,-. We merken dat de kosten voor inkopen, energie, verzekering, Buma Stemra e.d. toenemen; het is belangrijk om ook hier voor de komende jaren rekening mee te houden. Er zijn een aantal veranderingen m.b.t. de gebruikers geweest. De afgelopen jaren is een aantal gebruikers gestopt. Gelukkig komen er ook nieuwe gebruikers bij. Voorbeelden hiervan zijn Blije Balans o.l.v. Anke Bos en de jeugd van 12-16 jaar heeft de afgelopen wintermaanden een zaterdagavond per maand een jeugdavond gehad in het gebouw. Het dorpsbelang heeft besloten om vanaf 2018 per activiteit dat ze gebruik maken van MFA Fjidsicht te betalen i.p.v. een vast bedrag per jaar.
Overleg gebruikers
Het bestuur van MFA Fjildsicht vindt een goede communicatie met de vele betrokkenen belangrijk. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats tussen de MFA en bijvoorbeeld de AC, dorpsbelang, VV Blije, It Spoarke, de toneelvereniging etc. Uiteraard is de kans op misverstanden met zoveel vrijwilligers en gebruikers groot. Vaak worden deze misverstanden snel en in goed onderling overleg opgelost. Helaas komt het voor dat er af en toe kritiek geuit wordt geuit aan/over onze vaste vrijwilligers. Dit vinden wij erg jammer en vervelend. Het zijn mensen die dagelijks voor de MFA belangeloos in touw zijn. Als er onduidelijkheden zijn willen wij u daarom vragen om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Zij zullen proberen om de problemen z.s.m. op te lossen.
Gebruikersovereenkomsten
Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van gebruikersovereenkomsten. In deze overeenkomsten tussen MFA Fjildsicht en de gebruikers komen de afspraken duidelijk op papier. Dit moet misverstanden/onduidelijkheden zoveel mogelijk voorkomen. Ook gaan wij in 2018 kritisch kijken naar de huisregels en de afspraken over het gebruik van de MFA. Het doel is telkens om voor alle gebruikers (oud en nieuw) dezelfde regels te hanteren.
Eigen consumpties
Tijdens de start van MFA Fjildsicht is ervoor gekozen om gebruik te maken van een ‘BTW regeling’. Hierdoor konden de kosten van de aanschaf van het gebouw lager worden gehouden (en daardoor de gebruikerskosten ook). Deze regeling houdt wel in dat wij niet alle ruimtes kunnen verhuren.
Als er gebruik wordt gemaakt van deze ruimtes (bijv. de foyer/soos) dan moeten wij het hebben van de consumpties. Daarom is het niet toegestaan om eigen consumpties (bijv. een taart bij een verjaardag) mee te nemen. Wel kan er getrakteerd worden op bijv. taart. Het bonnetje moet dan ingeleverd worden bij Wieke of Froukje. Wij brengen hiervoor 10% kosten over de aanschafprijs in rekening. Bijna wekelijks wordt er gevraagd om een ‘uitzondering’ te maken op bovenstaande. Wij willen 1 lijn trekken naar de gebruikers en doen dit dus niet.
Onderhoud en investeringen
De kosten om te voldoen aan alle strenge wettelijke veiligheidseisen (onderhoud noodverlichting, keuring elektriciteit en brandmeldinstallatie, legionella keuringen etc.) zijn hoog. We doen veel zaken in eigen beheer en door deze zelfwerkzaamheden besparen wij veel geld. Gelukkig worden wij ook hierbij geholpen door vrijwillige vakmensen uit het dorp. Het voordeel van een multifunctionele accommodatie is dat alleen het bestuur van de MFA met de strenge eisen te maken heeft en de gebruikers (bijv. voetbal, Spoarke en de peuters) niet.
Eind 2017 is ervoor gekozen om een nieuw kassasysteem en digitale prijslijst aan te schaffen. Bij het oude kassasysteem was het niet meer mogelijk om een back up te maken, de beveiliging was niet in orde en er kwamen geen updates meer. We beginnen steeds meer te wennen aan het nieuwe kassasysteem. Sinds kort kan er ook gepind worden in het gebouw. Ook is het Wifi systeem gemoderniseerd en uitgebreid om in de toenemende vraag van internetsignaal en veel meer gebruikers te voorzien. Om het steeds gezelliger te maken is er de afgelopen tijd geïnvesteerd in de verlichting en in de aankleding. Eind 2017 zijn er mooie plannen gemaakt om de foyer/soos en de hal meer aan te kleden met een mooie lambrisering. In 2018 worden in de Soos borden met namen van recente Bellefleuren en oude foto’s van Blije opgehangen.
Activiteiten
Een feestavond in februari, een vrijwilligersavond, gezellige avonden met het toneel en het Shantykoor, Oktoberfest, Blije got talent, de pubquiz en NL doet zijn een paar voorbeelden van de vele activiteiten die in de MFA plaatsvinden. Vaak (mede) georganiseerd door de activiteitencommissie.
PR
Om dorpsgenoten te informeren staan veel activiteiten op de website van Blija.nu, in de Sawn stjerren, op Facebook, in de nieuwsbrief van het AC of op de informatieborden van het dorpsbelang.
Bedankt!
Een MFA runnen zonder de steun van vrijwilligers kan niet. Door de vele vrijwilligers kunnen wij de prijzen en kosten laag houden. Vrijwilligers heel hartelijk bedankt! Het bestuur van MFA Fjildsicht voelt zich enorm door jullie gesteund!
Namens het bestuur MFA Fjildsicht, Jaap Wieb Eelkema