Verslag November 2017 Dorpsbelang Blije e.o
De dagelijks besturen van MFA en Dorpsbelang hebben hun jaarlijks overleg gehad. Afgesproken is dat de ooit afgesproken bijdrage van Dorpsbelang ad
€ 1.000 per jaar met ingang van 2018 vervalt. Het bestuur van Dorpsbelang betaalt vanaf dat jaar een vast bedrag per vergadering.
Op een bijeenkomst van alle dorpsbelangen met de gemeente Ferwerderadiel is vooral gesproken over de naderende fusie. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is afgesproken dat het bestuur van Dorpsbelang een brief gaat sturen aan de gemeente over de risico’s van de zwaar vervallen woning aan de Zwarteweg.
En dan is er goed nieuws over de Wandelroute Van Terp naar Terp! Het Iepen Mienskip Funs heeft de aangevraagde subsidie goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van € 12.707! Het wachten is nu op de reactie van het VSB-fonds en de NAM.
Wat de Terp fan de Takomst betreft wordt hard gewerkt aan de natuurtoets en vindt veelvuldig overleg plaats over de noodzakelijke vergunningen.

Verdere onderwerpen van gesprek waren een prachtig voorstel van Otofoto om de zaal van het MFA-gebouw te verlevendigen met wisselende foto-overzichten over het dagelijkse leven in Blije; een plan om via een aanvraag bij NL Doet de entrees van Blije te verfraaiien met plantenbakken en het informatiebord te verbeteren; het bijwonen van een vergadering over de toekomst van buslijn 54; en een gesprek op 13 december met een aantal jongeren over de viering van Oud en Nieuw.

Het nieuwe rooster van aftreden van het Dorpsbelangbestuur is te vinden op de website.
Inmiddels zijn vijf bijeenkomsten geweest van Blije haakt aan. Het is erg gezellig en het haken gaat voorspoedig. Zes dekens zijn er inmiddels af: van Dorpsbelang, de koe van Binne Reitsma, drie dekens van restjes wol en de deken van kapsalon Annet. Vier nieuwe sponsors hebben zich gemeld, waaronder Joke en Tjalling de Jong en de Hervormde Kerk met als onderwerp de Zeedijk en de regenboog. Tot slot veel dank aan 55 plus Blije, die de haakclub verblijdde met een donatie voor minstens 3 dekens. kijk op:

Verslag september 2017 Dorpsbelang Blije e.o

De herfst breekt aan in Blije, overal vallende bladeren. Ondertussen vond halverwege september een bijeenkomst plaats van het Iepen Mienskipsf├╗ns van de Provincie Fryslan. De bestuursleden van Dorpsbelang presenteerden daar de plannen voor de Route Van Terp naar Terp. De plannen werden goed ontvangen en inmiddels is een subsidie-aanvraag bij het fonds ingediend. De Projectgroep Terp fan de Takomst pakt begin oktober de draad weer op. U hoort snel meer over de resultaten van de natuurtoets en de financiele doorrekening!

De speeltuincommissie heeft binnenkort een gesprek met dorpencoordinator Fred Hovius over het onderhoud van de speeltuin.
En dan was er nog Blije haakt aan. Ruim 22 dames waren aanwezig bij de eerste twee bijeenkomsten. De eerste deken is zo goed als klaar. En de sponsor voor de tweede deken heeft zich inmiddels ook al gemeld: Binne Reitsma. Onder de voorwaarde dat het ontwerp over koeien gaat.
eind september.
De jaarlijkse incasso van de contributie vond plaats in september. Nu kan de laatste hand worden gelegd aan het verbeteren van de ledenadministratie.
Tot slot: weet u het nog? Klachten over het onderhoud van de openbare ruimte kunt u mailen naar:info@ddfk.nl.

Verslag augustus 2017 Dorpsbelang Blije e.o

Het zomerreces is weer voorbij. Wat niet betekent dat het bestuur van Dorpsbelang niks heeft gedaan in haar vakantie! Er is vooral gewerkt aan het projectplan voor de Route Van Terp naar Terp en de financiering van de landmarks met windwijzers. Aan het VSB-fonds en de NAM zijn inmiddels verzoeken gestuurd voor financiële steun. Op 13 september organiseert het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân een ‘pitch’ in Dokkum. Op deze avond zal het  bestuur van Dorpsbelang, bijgestaan door bezoekerscentrum Hegebeintum en Joop Mulder van Sense of Place,  met een bijzondere presentatie aandacht vragen voor deze wandel- en fietsroute. Daarna zal de subsidie-aanvraag bij het IMF worden ingediend. Observatorium, de ontwerper van de Terp fan de Takomst, legde in de zomer de laatste hand aan het Definitief Ontwerp. Het wachten is nu op de resultaten van de natuurtoets en de financiele doorrekening. Zodra deze gegevens bekend zijn, kunt u op een informatieavond voor alle inwoners van Blije kennis maken met de meest recente schetsen. U zult verbaasd staan van het prachtige ontwerp! En wat vooral belangrijk is: uw hulp is straks nodig! Want het hele dorp zal met raad en daad worden betrokken bij de aanleg van de terp.
Tot slot:  in september vindt de jaarlijkse incasso van de contributie plaats. En heeft u klachten over het onderhoud van de openbare ruimte? Vanaf nu kunt u deze mailen naar:  info@ddfk.nl.

Verslag juli 2017 Dorpsbelang Blije e.o

Ferwerderadiel heeft sinds 1 januari een nieuwe dorpscoördinator: Fred Hovius! Net als zijn drie collega’s in Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerland is hij fulltime benoemd in deze functie. Vanwege de fusie moet een nieuwe ambtelijke organisatie worden opgestart. Daarom is het eerste halfjaar vooral gebruikt om zaken te inventariseren en onderzoeken. Inmiddels hebben de dorpscoördinatoren een duidelijk beeld van hoe zij hun functie zien. Hun belangrijkste taak is het leggen van een verbinding tussen overheid en burgers. Het gaat dan niet zozeer om individuele problemen, maar om meer algemene (beleids)zaken. Uitgangspunt daarbij is dat de overheid geen obstakel wil zijn bij burgerinitiatieven, maar veel meer als partners wil gaan samenwerken.
Het bestuur van Dorpsbelang is blij met deze ontwikkeling en verheugt zich op de nieuwe samenwerking. Een aantal lopende zaken is inmiddels met Fred Hovius doorgenomen. Hieronder de huidige staat van onderhoud van de speeltuin en de tuin van de voormalige christelijke school, de schouwlijst met aktiepunten uit najaar 2016 en het eerder opgestelde groenplan.

Dringend verzoek van Fred Hovius: Heeft u klachten over het onderhoud van de openbare ruimte? Vanaf nu kunt u deze mailen naar: info@ddfk.nl.

De komende 1,5 maand vinden geen vergaderingen plaats. Het bestuur van Dorpsbelang van Dorpsbelang wenst iedereen een prettige zomer en vakantie!
Mocht u niets te doen hebben: de nieuwe statuten van Dorpsbelang zijn te lezen op onze website blija.nu

Verslag juni 2017 Dorpsbelang Blije e.o

Spectaculair nieuws over de website www.blija.nu. Liet het eerste halfjaar al een behoorlijke stijging zien, in mei verdubbelde het bezoekersaantal naar 1.069! Zelfs mensen uit Amerika, Canada en Nieuw Zeeland blijken geïnteresseerd in Blije. Bruno de Klerk en Maria den Dulk, Bellefleuren 2017, zorgen er al vele jaren voor dat al het dorpsnieuws op de website komt te staan. Maar ze kunnen dat niet zonder hulp van alle inwoners. Dus: heeft u tips, foto' s, interessante informatie?
Laat het zo snel mogelijk aan hen weten, zodat de website nog vollediger en nog informatiever wordt.
Enne, misschien ten overvloede: maar het gebruiken van (website) foto' s is niet zonder meer toegestaan.
Een zeer actieve website, vele volgers op Facebook en dit verslag. Kan het nog beter? Jawel, want sinds kort prijkt het algemene informatiebord bij de noordelijke ingang van het dorp. De voorzitter van Dorpsbelang heeft het eigenhandig in elkaar geschroefd. Belangrijke data voor evenementen en gebeurtenissen kunnen worden gemeld via dorpsbelang@blija.nu.
Het project Terp fan de Takomst is ondertussen regelmatig in het nieuws. Binnenkort start een extern bureau met de noodzakelijke natuurtoetsen. De verwachting is dat de resultaten begin september bekend zijn. Bij een positieve uitslag staat het licht voor de buitendijkse terp op groen! Vrij snel daarna zal een presentatie worden gehouden van het definitieve ontwerp tijdens een algemene informatiebijeenkomst. De ontwerper van het Observatorium komt begin juli een paar weken naar Blije. Hij gaat dan in gesprek met een dorpsbewoners. Meer nieuws volgt zo snel mogelijk.
Heel belangrijk was een recent gesprek met de gemeentelijke coördinator openbare orde en veiligheid. Onderwerp: de haperende samenwerking tussen de politie, woningstichting, gemeente en inwoners van Blije. Met als voorbeeld de gebeurtenissen rondom de hoekwoning Voorstraat/Stationsstraat. De gemeente zal nu het initiatief voor een gezamenlijke bijeenkomst op zich nemen. Het bestuur van Dorpsbelang is hierbij betrokken en heeft een aantal namen van dorpsvertegenwoordigers doorgegeven.
Ook is er overleg geweest met de nieuwe dorpscoördinator. In eerste instantie ging dit over het slechte onderhoud van de speeltuin. De gemeente zal de situatie ter plekke gaan beoordelen. Daarna worden nieuwe afspraken over maaibeleid e.d. gemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe gemeente omgaat met zaken als de schouwlijst met actiepunten. Wel is duidelijk, dat initiatieven van onderop een warm hart worden toegedragen. Het idee is dat de gemeente de grote lijnen zelf gaat bepalen en dat daarbinnen veel speelruimte is voor een dorp zelf.
Tot slot goed nieuws. Het Vershoekje, Farrewei 1-3 is verkocht, de nieuwe bewoner komt uit Brabant.

Verslag maart 2017 Dorpsbelang Blije e.o

Samen kijken naar leefbaarheid

Het was een drukke periode voor dorpsbelang Blije e.o. Interessant was zeker ook de bijeenkomst van dorpsbelang besturen in Ferwert over Vitale Waddenkust. Hoe kunnen we met elkaar de leefbaarheid van de Waddenkust versterken, was de vraag? Een aantal concrete projecten realiseren is een belangrijk doel. Maar ook met elkaar durven kijken naar wat echt nodig is aan voorzieningen om wonen, werken en recreëren in de regio in stand te houden. Blije vaardigt twee bestuursleden af naar het periodieke dorpenoverleg.
Verder zijn de voorbereidingen voor de algemene jaarvergadering van 28 april in volle gang. Het belooft een interessante en belangrijke vergadering te worden. De Werkgroep Historisch Ommetje geeft een eerste impressie van de wandelroute van de terp van Hegebeintum naar de 'Terp fan de Takomst'.
Het Observatorium uit Rotterdam presenteert eerste schetsontwerpen voor de buitendijkse terp. Hun visie en ideeen staken met kop en schouders uit boven de gepresenteerde voorstellen van drie ontwerp-bureaus. Projectgroep, bestuur en een aantal inwoners van Blije kozen unaniem voor dit ontwerp. Op de jaarvergadering staat ook een statutenwijziging op de agenda. Vanaf 14 april zijn de belangrijkste wijzigingen en de jaarnotulen 2016 te vinden op de dorpswebsite. Deze stukken liggen dan tevens ter inzage in het MFA-gebouw.
En dan constateert het NOS-Journaal verbaasd dat de crisis de krimp in de regio niet heeft versterkt. De regio is dus weerbaarder dan men dacht. Vast geen nieuws voor al die vrijwilligers in Ferwerderadiel. Die wisten dat natuurlijk allang!