Pjutteboartersplak De Klaaiklutsjes

Algemene informatie

Sinds 1987 is de peuterspeelzaal De Klaaiklutsjes een stichting met 5 bestuursleden. Deze worden voor een periode van 3 jaar benoemd en kunnen daarna nog een keer herkiesbaar worden gesteld
Een peutergroep bestaat uit maximaal 15 peuters. Er wordt gewerkt met ambitie-niveau 1, dit betekent dat de groep geleid wordt door een professionele leidster en een (vaste) vrijwilliger. De leidster werkt vanuit het pedagogisch beleidsplan en is gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van de peuters. Er wordt aandacht geschonken aan de motorische, talige, muzikale, creatieve en sociale ontwikkeling.

De Klaaiklutsjes is sinds 2012 een gecertificeerd tweetalige peuterspeelzaal. De meeste kinderen van de peuterspeelzaal hebben het Fries als moedertaal. De leidster en vrijwilligster zijn ook Friestalig. De omgangstaal is het Fries, maar daarnaast worden er ook liedjes en boekjes in het Nederlands aangeboden.

Uw peuter opgeven kan vanaf 2 jaar bij Sietske Hoekstra, tel. 0519-841818

De peuterleidster is Hennie Bijlsma 06 42072636

Vrijwilligster is Janke Hoogte tel. 0519 562531

Aan de achterkant van het gebouw is de toegang tot de pjutteropvang De Klaaiklutsjes,
twee ochtenden in de week.