55+ers fan Blije en omkriten

Hjrby wurde jimme útnûge foar it jierlikse reiske.
Wy geane dit jier wer mei de ToeristV út Grou wei. It is in prachtige boat mei in protte rûmte. Je kinne binnen, sawol bûten sitte.

Dit sil plakfine op woansdei 7 juny.

Om 8.45 oere sammelje op 'e hoeke yn Blije. Mei-inoar geane wy dan nei Grou.
Om 10.00 oere fertrekt de boat en geane wy rjochting Súdwest Fryslân.
Yn Langwar is der gelegenheit om efkes fan de boat as jo dat wolle.

Foar iten en drinken wurdt soarge.
Om 17.00 oere hoopje wy werom te wêzen yn Grou.

De kosten foar dizze dei binne €40 per persoan.

Wy hoopje wer op jimme komst, sadat wy mei-inoar wer in gesellige dei ha meie.

Ik/Wy geane mei op 7 juny.

Namme:--------------------------------------------------------

Ik ryd sels/wol graach meiride:------------------------------

Dieet, ja/nee:--------------------------------------------------

Graach opjaan foar 30 maaie by ien fan de kommisje.

Binne en Nel Reitsma                  Tel.562166
Jehannes en Agnes Ferwerda      Tel.562446
Jan en Jantsje Kroes                   Tel.562427
Piet en Folly Malda                      Tel.561214