vrijdag 22 juni, kaatsen: Douwe van der Weij jeugdpartij

Winnaars:

Welpen:
1e Pieter Veldema en Jurre Folkertsma
2e Pieter Hoogland en
      Wytse Tjalling vd Wal


Pupillen/jeugd meisjes

1e Femmy Douma en Laura vd Meer
2e Rixte Borger en Hilleke van Sinderen

Pupillen/jeugd jongens

1e Karst Hoekstra en Wesley Koopmans
2e Fenna Borger en Dylan vd Heide