Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari speelt, de dit jaar 75 jarige,
Nocht en Wille 'it komt út'e loft'

┬ب ┬ب ┬ب

Spelers:
Ronny de Wit
Wieke Pijper
Henk Walda
Sjoukje Holwerda
Sjoukje Walda
Mirande van der Bij
Baukje van der Veen
Regie: Anne van Bosten
Souffleuse: Martha de Jong
Licht en geluid: Henk en Richtje van den Berg
Grime: Tiny Woudsma
Haar: Richtsje Holwerda
Decorbouw en schilderen: Jehannes Bakker en Sipke Tjepkema
Taapke Haarsma skuort it hiele hûs oer ‘e kop en is alhiel fan ’t sintrum want har skoandochter út Amearika sil foar ’t earst komme om mei harren yn ‘e kunde te kommen. Har man, Age kin him der net drok om meitsje; it is in gewoane jongfaam fan Fryske komôf. Age makket him drok om oare dingen; It doarp en de bewenners. Hy is dan ek al 25 jier foarsitter fan pleatslik belang. Wybren Sipkema, de buorman, sit as ponghâlder yn it bestjoer fan pleatslik belang. De bestjoersgearkomsten wurde fansels belein yn ‘e kroech. It binne meast drege gearkomsten, dus de mannen nimme gauris ien… twa of trije nei ôfrin. No wol it tafal dat Age de jûns foar ‘t de gasten komme noch in bestjoersgearkomste hat…Komt dat wol goed?
Taapke Haarsma gooit het hele huis over de kop en dat allemaal omdat haar schoondochter uit Amerika voor het eerst zal komen kennismaken. Haar man, Age, kan zich er niet druk om maken, het is gewoon een meisje van Friese afkomst. Age houdt zich bezig met andere dingen; Het dorp en de inwoners. Hij is ook al 25 jaar voorzitter van Plaatselijk Belang. Wybren Sipkema, de buurman, zit als penningmeester in het bestuur van Plaatselijk Belang. De bestuursvergaderingen zijn natuurlijk in de plaatselijke kroeg. Het zijn vaak moeilijke vergaderingen, dus de mannen nemen vaak een ... of twee, drie . Nu wil het toeval dat Age die avond voor de gasten komen nog een bestuursvergadering heeft ... komt dit wel goed?