Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari speelt, de dit jaar 75 jarige,
Nocht en Wille 'it komt ût 'e loft'

╪╕¤╪┤ظـز╪░ ╪╕¤╪┤ظـز╪░ ╪╕¤╪┤ظـز╪░

Spelers:
Ronny de Wit
Wieke Pijper
Henk Walda
Sjoukje Holwerda
Sjoukje Walda
Mirande van der Bij
Baukje van der Veen
Regie: Anne van Bosten
Souffleuse: Martha de Jong
Licht en geluid: Henk en Richtje van den Berg
Grime: Tiny Woudsma
Haar: Richtsje Holwerda
Decorbouw en schilderen: Jehannes Bakker en Sipke Tjepkema
Taapke Haarsma jout it hiele hûs oer de kop en allegearre om't har skoandochter út 'e Amerika foar it earst moetsje sil. Har man, Age, kin der net soargen oer, it is gewoan in famke fan 'e Fryske oarsprong. Age befettet oare dingen; It doarp en de ynwenners. Hy is ek foarsitter fan Lokale belang foar 25 jier. Wybren Sipkema, de buert, sit oan it bestjoer fan Pleatslik Belang as skatker. De riedsgearkomsten binne fanselssprekkend yn 'e lokale kroech. Se binne faak lestige gearkomsten, dus de manlju faak ien nimme ... of twa, trije. No is it in tafal, dat Age hat in riedsgearkomst op 'e jûn foar de gasten ... is dit goed?
Taapke Haarsma gooit het hele huis over de kop en dat allemaal omdat haar schoondochter uit Amerika voor het eerst zal komen kennismaken. Haar man, Age, kan zich er niet druk om maken, het is gewoon een meisje van Friese afkomst. Age houdt zich bezig met andere dingen; Het dorp en de inwoners. Hij is ook al 25 jaar voorzitter van Plaatselijk Belang. Wybren Sipkema, de buurman, zit als penningmeester in het bestuur van Plaatselijk Belang. De bestuursvergaderingen zijn natuurlijk in de plaatselijke kroeg. Het zijn vaak moeilijke vergaderingen, dus de mannen nemen vaak een ... of twee, drie . Nu wil het toeval dat Age die avond voor de gasten komen nog een bestuursvergadering heeft ... komt dit wel goed?