17 mei: Start Kaatsseizoen 2019, Agnes Ferwerda pedicure jeugdpartij
     

Prijswinnaars 17 mei 2019:

Welpen:
 
1. Redmer Douma en Freark Veldema
2. Dana Marrit Koopmans en Hiske van Sinderen
3. Felke Steegstra en Wytse Tjalling vd Wal

Pupillen/Schooljeugd:

1. Dylan vd Heide en Femke Froukje Santhuizen
2. Nyske vd Weij en Pieter Hoogland
3. Johan Levi Douma en Laura vd Meer

Sponsor jeugdpartij