Op naar een energie neutraal Blije!

Op vrijdag avond 29-10-2021 was de tweede en tevens laatste avond voor energietransitie Blije.

Op deze avond presenteerde het team van de Friese Milieu Federatie het plan voor Blije. Het plan is geschetst door een landschapsarchitect die twee uitgangspunten vertegenwoordigde.

Plan 1 was gelijk aan de input van het dorp: grote daken beleggen met zonnepanelen en 1 geothermische installatie op NAM locatie met voldoende opgewekte energie (stuk overcapaciteit) om het gehele dorp te voorzien van warm water voor verwarming van huizen.
Plan 2 was gelijk maar dan windmolens ipv geothermie.

De bewoners waren unaniem betreft plan 1 en daardoor werd plan 2 met windmolens wederom van tafel geveegd.

Het hoofdplan wordt binnen twee weken volledig uitgewerkt en overhandigd aan Dorpsbelang Blije waarna de Werkgroep Energietransitie Blije (WEB) opgestart kan worden.

Het hoofdplan zal verder opgepakt moeten worden door de Werkgroep Energietransitie Blije. Het is de taak van de werkgroep het geheel door te zetten en het plan ten uitvoer te brengen.

Dorpsbelang Blije heet een ieder welkom die zich geroepen voelt om deel te nemen aan de WEB. Bij interesse kunt u zich melden bij een van de bestuursleden of via Dorpsbelang@Blija.nu.

Artikel in de SawnStjerrenNijs in 3 november 2021 over Blije energieneutraal met warmtenet?

 

De regering en het parlement heeft een aantal jaren geleden het besluit genomen dat we flink en snel moeten verminderen met het gebruik van fossiele brandstoffen (o.a.gas & olie). Zo moet het verbruik van deze energie voor 2030 terug gedrongen worden met 49% van het in 1999 gebruikte, Het doel is in 2050 helemaal geen fossiele energie meer te gebruiken!

Dit zal moeten worden opgevangen door minder gebruik, maar ook door veel meer gebruik te gaan maken van duurzame energie zoals wind, zon, aardwarmte, getijden, enz..
Dit zal moeten gebeuren door de overheid, Provincies, steden maar ook door bedrijven en initiatieven van burgers. Op dit moment zijn al veel instellingen en burgers bezig met deze opgave.
Ook de Gemeente NoardoOastFryslân heeft een energietransitie in voorbereding en zijn er op veel plaatsen burgers bezig met allerlei plannen:

Plannen Gemeente Noardeast-Fryslân:

Noardeast-Fryslân wil in 2030, 70% van de elektriciteitsvraag duurzaam opwekken. Dit is ook het aandeel van de gemeente in de Friese RES. Met deze ambitie zet Noardeast-Fryslân een flinke stap om in 2050 geen fossiele brandstoffen te gebruiken.

In Fryslân werken gemeenten samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, de netbeheerders en maatschappelijke partijen aan de Regionale Energiestrategie (RES).

In deze RES bepalen we gezamenlijk hoeveel duurzame elektriciteit we in 2030 willen opwekken in Fryslân. Het landelijke doel is om 35 TWh aan grootschalige zonne- en windenergie te realiseren. Parallel aan de RES proberen we om nog eens 49 TWh aan wind op zee en 7 TWh aan kleinschalige zonnedaken te behalen voor 2030.

Lees meer: 

Solarpark de Kwekerij, Hengelo

1½ ha. maisveld werd omgebouwd tot een park met verschillende functies met opgenomen 7000 zonnepanelen voor de aangrenzende wijk waar 650 woningen gebruik maken van deze energie!