Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu

Politieke Partijen & Vrijwilligerswerk

ChristenUnie
Secr.: mw. C. Mennegat-Zwaan
Stationstraat 3, 9172 NM Ferwert
tel. 0518-412770
Vluchtelingenwerk
Noord Nederland

Middelweg West 176,
9076 GE Sint Anna-parochie
tel. 0518-404528
www.vwnn.nl
CDA
mevr. R. Drost
Unemastraat 35, 9171 LC Blije
tel. 0519-562346
Centraal Meldpunt
Vrijwillige Thuishulp Ferwerderadiel
Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert
tel. 0518-418399
FNP
mefr. H. Jouta

tel. 0518-413130
Nederlandse Rode Kruis
afd. Skewiel Fryslan Noard
Bildtsestraat 35, 8913 EC Leeuwarden
tel. 058-2124408
GBF
Secr: mevr. A. Jongbloed
Doniaweg 18, 9074 AE Hallum
tel. 0518-431704
Vrijwilligerscentrale Ferwerderadiel
Dorpshuis, Ringweg 21, Marrum
tel. 0518-419950
PvdA
Secr: dhr. A.F.L. Permentier
Foswerter strjitte 9, 9172 PR Ferwert
tel. 0518-484210
 

VVD Noardeast-Fryslan
Secr. Mevr.T.Otte-Feenstra
Great Sminia 20, 9172 RA Ferwert
Tel. 0518-411696