Page 1 - Terp van de toekomst DAG6
P. 1

Uit DAG6, tekst en foto Maarten Boersema
      de wereld volgens...

     De mens bedenkt,


     maar de zee is de baas


     Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa. Ras-Friezen Joop Mulder
     (1953) en Harry Feenstra (1965) zijn blij met de extra aandacht. Want: de Friese

     horizon is uniek en de kracht van de Waddenzee onovertroffen.'


     `Culturele hoofdstad' is een jaarlijks Europese kunst- Joop: 'De diversiteit van de Wadden is fascinerend.
     evenement dat 'de rijkdom, verscheidenheid en   Ik werd geboren in Bolsward en groeide dus op in
     gemeenschappelijke kenmerken van Europese cultu-   een ander gedeelte van Friesland. In mijn jeugd ging
     ren' wil laten zien. Dit jaar vinden honderden grote  ik vaak naar familie die in Blauwhuis op de boerderij
     en- kleine kunstprojecten plaats in Friesland. Een  woonde. Op de trekker leerde ik het landschap
     daarvan is Sense of Place', opgezet door Joop   kennen. In die tijd wilde ik graag boer worden. Dat is
     Mulder, lounding father' van het internationaal  niet gebeurd. In 1976 werd ik kroegbaas van De
     vermaarde Oerol-festival. Hij nam vorig jaar    Stoep op Terschelling. Ik begon Oerol, dat uitgroeide
     afscheid als artistiek directeur om zich volledig te  tot een groot kunstfestival. Vorig jaar ben ik gestopt
     richten op dit nieuwe project. Met Sense of Place' wil  met de organisatie, mede omdat
     hij de waardering voor het Waddengebied vergroten.  ik verliefd ben op de Wadden-   'Op de trekker
                                kust. Ik wil mensen de ogen    leerde ik het
     De kunstprojecten die hij daarvoor wil gebruiken, zet  openen voor deze schoonheid.   landschap
     hij op in overleg met lokale bewoners. Een voorbeeld  Weet je wat ik onder andere zo   kennen'
     daarvan is de 'terp van de toekomst' in het kwelderge- mooi vind aan Friesland? De
     bied bij Blije, Noord-Friesland. Terpen - kunstmatige  waanzinnige horizon. Langs de zeedijken is die opti-
     heuvels - zijn kenmerkend voor het Friese landschap.  maal.'
     Al geruime tijd droomden verschillende mensen in
     Blije over het ontwikkelen van een buitendijkse terp.  Harry: 'Voor mij wekt de horizon nieuwsgierigheid.
     Een plek om te kunnen onderwijzen en onderzoeken,   Ik wil weten wat daarachter is te zien. Het verbaast
     maar ook om stil te zijn en de verbeelding te laten  mij dat sommige mensen nooit of slechts amper over
               spreken. Een van de dromers is  de zeedijk komen. Voor mij is er een wereld binnen
     'Er stroomt zout  Harry Feenstra, inwoner van    en een wereld buiten de dijk. Binnen hebben we alles
     water door mijn   Blije. Met Mulder spreekt hij  in de hand, maar buiten de dijk is dat niet zo. De
        aderen'    over de liefde voorhet Friese   mens bedenkt van alles, maar de zee is de baas.'
               landschap, de kracht van de zee
     en de spirituele dimensie van de schepping.      Gevaarlijke dijk


     Harry: 'Ik ben geboren aan de zeedijk bij Blije. Het  Joop: 'Ik herinner mij dat ik voor het eerst een
     gebied rondom de dijk was voor mij een speeltuin.   presentatie in Blije bezocht waar het idee over de
     De Wadden laten mij nooit meer los. Mijn vader    'terp van de toekomst' werd gepresenteerd. Daar
     werkte in de landaanwinning en hielp bij de aanleg  ontmoette ik een vrouw die vertelde nog nooit over
     van de kwelders. De liefde voor het landschap is mij  de dijk te zijn geweest vanwege het gevaar.'
     met de paplepel ingegoten. Er stroomt zout water
     door mijn aderen. Alleen al de diversiteit van planten
     in het gebied is prachtig. Leven in de natuur toont mij  Harry: 'Ik kan mij voorstellen dat mensen de zee
     mijn kwetsbaarheid. Het hoeft maar een keer goed te  gevaarlijk vinden. Dat is ook zo. We hebben boven-
     stormen en het gebied kan er weer anders uit zien.'  dien met regels en bordjes 'verboden toegang' het
                                gebied enigszins ontoegankelijk gemaakt. Dat een
                                van de redenen geweest te dromen over deze terp.
                                Het zou mooi zijn als meer mensen de weg naar
   1   2   3   4