Page 3 - Terp van de toekomst DAG6
P. 3

Wie is Harry Feenstra?


  Harry werd in 1965 geboren aan de
  zeedijk bij Blije en groeide daar ook
  op. Hij werd verliefd op het wad-
  dengebied en is al jaren wadloop-
  gids. Hij behaalde in 1992 zijn
  diploma aan de Internationale Agra-
  rische' Hogeschool Larenstein in
  Velp in de richting 'Grond en Water'.
  Daarna ging hij aan het werk als
  uitvoerder van kust- en oeverwer-
  ken bij een aannemersbedrijf in
  Noord-Friesland om op deze manier
  te kunnen werken in het Waddenge-
  bied. Later werd hij beleidsmede-
  werker Ruimtelijke ontwikkeling
  bij de plaatselijke gemeente, met
  onder andere het Waddengebied in
  het takenpakket, en dat is hij nog steeds.
  Hij is lid van de GereformeerKerk (vrijgemaakt) van
  Blije-Holwerd.


      ‘Wij Friezen      willen onze


      klei terug’

   Die zien de terp soms juist wel als een sta in de weg of  hebben, al grijpt de natuur binnendijks ook geregeld in.
   als een uitdaging.'                   Kijk alleen naar het vele water dat in het afgelopen
                               seizoen is gevallen en de boeren die daardoor schade
   Bureaucratie                       hebben geleden.
                               Buitendijks is het nog extremer, want je moet je aan de
   Joop: 'Ik word soms gek van die bureaucratie en het feit  natuurkrachten overgeven. Daar kun je niet van winnen.
   dat niemand een knoop durft door te hakken, maar ik   Ik denk dat we de afhankelijkheid van de natuur een
   blijf positief. Ik heb gezien en ervaren hoeveel de com- beetje uit het oog zijn verloren, doordat we denken dat
   binatie van kust en natuur uiteindelijk kan brengen. Het  alles maakbaar is. Het buitendijkse gebied opent mij
   is alleen niet de bedoeling dat er straks bussen naar  daarvoor telkens de ogen.'
   Blije komen om de terp te bezoeken. Onderdeel van een
   buitendijkse belevenis is juist de rust. Alleen ganzen  Joop: 'Ik heb niet de ervaring dat de natuur mij dichter-
   mogen massaal komen.'                  bij God brengt. Ik moest vroeger naar de kerk en dat
                               dracht ons door diepere waarden en normen aan elkaar
   'Harry: 'Ja, de zee kan ongenadig zijn en daar heb je  te laten verbinden. Voor mij is dat onder andere de
   jezelf bij neer te leggen. Binnendijks denken we met   waarde van de natuur.'
   regels, protocollen en procedures alles in de hand te
   1   2   3   4