html5 video support by EasyHtml5Video.com v2.8

Lied foar Rika har 50e jierdei  (Shotgun)

O, jee ferkearde tekst, gean mar troch
Rika, ’t is foar dy, speciaal foar dy
Der hinget iets yn de atmosfeer
Do wurdst 50, ja t is wier
Wat n belevenis!

Time flies by, do wurdst 50 jier
De 31e is t safier
Dan sjochst Sara yn de eagen oan,
Tinkst no fêst wat is hjir oan de hân!
Rika do wurdst 50
Kinst der net omhinne
En net for fuort rinne…………ooo
Rika do wurdst 50
Jou dy no mar oer
Al is dat n toer!

Skeure oer de drempel, ach warempel
Der gie dyn útlaat, wer is dyn útlaat
Ek yn Dokkum hiest sa’n pech,
hurde wyn dakkie weg
Wat n belevenis!

Time flies by, do wurdst 50 jier
De 31e is t safier
Dan sjochst Sara yn de eagen oan,
Tinkst no fêst wat is hjir oan de hân?
Rika do wurdst 50
Kinst der net omhinne
En net foar fuort rinne…………ooo
Rika do wurdst 50
Jou dy no mar oer
Al is dat n toer!

Dingen die’st do vaak seist, dit kin ek op cd
’T is net ferkeard, dit klinkt ek hiel best
Best, best, best, best, best

Time flies by, do wurdst 50 jier
De 31e is t safier
Dan sjochst Sara yn de eagen oan,
No doch w’us volume oan!

Rika do wurdst 50
Kinst der net omhinne
En net foar fuort rinne…………ooo(4x)
Rika do wurdst 50 50 50 50 !


De dirigent Rika Feringa ziet binnenkort Sara en het koor had als verrassing een lied gemaakt voor de jarige job, ook om de waardering te laten blijken voor haar inzet voor het nieuwe koor.