Aan alle inwoners van Blije e.o.

Blije, 16 juli 2019.

Beste dorpsgenoot,

Met deze brief informeren we u over de laatste stand van zaken wat betreft de voorgenomen uitbreiding van de gaswinning door de NAM in Blije.

Op 23 januari 2019 organiseerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een informatiemarkt over de plannen. Op de eigen informatieavond van de Vereniging Dorpsbelang Blije eo een week later stemden de aanwezigen in met het indienen van een zienswijze. Op 14 februari 2019 kwam de zienswijze gereed, die door twee leden van de Werkgroep Blije Gaswinning in Den Haag werd overhandigd aan een vertegenwoordiger van EZK. Hen werd meegedeeld dat het definitieve besluit binnen ongeveer 10 maanden zou worden genomen.

Op de algemene jaarvergadering van 4 april jl. werd aan de aanwezigen de vraag voorgelegd of ons bestuur zou moeten wachten op de definitieve beslissing inzake de zienswijze of ondertussen zou moeten onderhandelen met de NAM over de voorwaarden waaronder boring wel zou kunnen plaatsvinden. Een kleine meerderheid koos voor de eerste optie.

Groot was onze verbazing toen het definitieve instemmingsbesluit al op 5 juni 2019 werd gepubliceerd. Uit de tekst werd duidelijk dat de minister het voorgenomen besluit op twee onderdelen heeft gewijzigd.

-  Er wordt ingestemd met de gaswinning tot en met 31 december 2035 in plaats van de eerder genoemde termijn tot 31 december 2050, dit op verzoek van de NAM.

-  Er wordt ingezet op de aanwezigheid van versnellingsmeters en niet op een bouwkundige opname, zodat eventuele bodemtrillingen en schade als gevolg daarvan, beter en nauwkeuriger kunnen worden toegewezen aan deze gaswinning.

Omdat de Werkgroep Blije Gaswinning de moeite had genomen de zienswijze te overhandigen in Den Haag, ontving ons bestuur een antwoordbrief die door een vertegenwoordiger van EZK in een persoonlijk gesprek is overhandigd in Blije. Ons bestuur voerde tevens een verkennend gesprek met vertegenwoordigers van de NAM.

Uit het gesprek met EZK werd duidelijk dat beroep instellen geen schijn van kans heeft. Bovendien kost het veel tijd en geld. Ook de gemeente Noardeast-Fryslán ziet hier vanaf.


De juridische onderbouwing is waterdicht, aan alle voorwaarden wordt goed voldaan, de gedane onderzoeken naar mogelijke bodembeving en -trilling geven geen aanleiding om anders te beslissen. Ook het Wetterskip ziet af van een verdere procedure, de Provincie Fryslan is zich op dit moment nog aan het beraden.

Met deze feiten in het achterhoofd is ons bestuur opnieuw in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de NAM. Zij hebben aangegeven met Dorpsbelang te willen praten over de uitvoering van de gaswinningsplannen en met name het gezamenlijk optrekken als het gaat om projecten rondom energietransitie en leefbaarheid. In de ogen van ons bestuur is hier een goeie insteek te maken. Op de lange termijn denken wij aan een energietransitieproject, waar het hele dorp van mee kan profiteren. Op de korte termijn zou het kunnen gaan om het financieel bijdragen aan twee concrete projecten, te weten glasvezelbekabeling voor heel Blije eo inclusief het buitengebied en de Terp fan de Takomst.

De NAM heeft hier positief op gereageerd en gaat dit intern bespreken. Hun intentie is om na de zomer te starten met het opstellen van een Omgevingsplan Blije, in samenwerking met ons bestuur, dat zich hierbij laat bijstaan door een ambtenaar van de gemeente. De verwachting is dat dit plan begin 2020 gereed zal zijn.

Maar voordat hieraan begonnen wordt, is het belangrijk dat alle inwoners achter deze ontwikkeling staan en ons bestuur mandaat geeft om verder te onderhandelen. Op woensdagavond 4 september organiseert de Vereniging Dorpsbelang Blije eo daarom een informatieavond over de ontstane situatie. Op deze avond is tevens ruim gelegenheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de NAM.

Het gaat om belangrijke plannen voor de toekomst van Blije eo. Wij hopen en vertrouwen daarom op een grote opkomst!

Met hartelijke groet,

  

Gerit Postmus,
voorzitter

Kijk hier voor alle andere informatie en correspondentie over dit onderwerp