Jaarvergadering vereniging Dorpsbelang Blije e.o., 4 april, 20.00 uur, MFA Fjildsicht
Jaarverslag 2018

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG BLIJE EO d.d. 13 april 2018             CONCEPT
Voor aanwezigen: zie de presentielijst (bij secretaris Dorpsbelang)

 • Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Gerrit Postmus opent de vergadering en heet de in totaal 47 aanwezigen van harte welkom. Hij is blij met de royale opkomst, waaronder een aantal jongeren. Afgesproken wordt dat de voertaal van vanavond Fries zal zijn. Bij navraag zijn er geen aanvullingen op de agenda. Huishoudelijke mededeling: koffie/thee en na afloop 1 consumptie zijn voor rekening van Dorpsbelang.

 • Notulen jaarvergadering 28 april en 19 mei 2017

De concept notulen van deze vergaderingen hebben een jaar op de website gestaan en de afgelopen twee weken ter inzage gelegen in het MFA. Er zijn geen vragen of opmerkingen over, waarmee de notulen zijn vastgesteld en kunnen worden ondertekend.

 • Jaarverslag Dorpsbelang 2017

Ook dit verslag staat op de website Blije.nu. Daarnaast is de tekst volledig opgenomen in het  programmaboekje. Er zijn geen vragen en opmerkingen over.

 • Financiën Dorpsbelang 2017

Penningmeester Yvonne Ferwerda geeft een korte toelichting bij de cijfers in het programmaboekje. Ook hier zijn geen vragen of opmerkingen over.

 • Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Agnes Ferwerda en Tine Dijkstra, heeft de financiën van Dorpsbelang prima in orde bevonden.

 • Benoeming kascommissie 2018

Tine Dijkstra en Gerlof Miedema vomen de kascommissie voor 2018. Wieke Pijper meldt zich als reserve.

 • Voorstel contributieverhoging

Gerrit Postmus licht toe dat de contributie al bijna 25 jaar op hetzelfde bedrag staat, € 6 per jaar. Het bestuur stelt voor om dit bedrag ingaande 2018 te verhogen naar € 10 per jaar. Op deze manier kan meer geld ingezet worden ten bate van de gemeenschap. Alle aanwezigen gaan met handopsteken akkoord met het voorstel.

 • Financien 2017 Activiteitencommissie/Toelichting activiteiten 2018

Penningmeester Ronald van Dijk vraagt of er vragen zijn over het financieel overzcht van de activiteitencommissie. Een herzien exemplaar (er staat een foutje in het programmaboekje) ligt op alle tafels. Er blijken geen vragen. Voorzitter Janke Raap vertelt over de activiteiten in 2018: op korte termijn staat Koningsdag op het programma, in juni het dorpsfeest, in September de viswedstrijd en natuurlijk het sinterklaasfeest in december. Er wordt nog gedacht over een ouderenmoment. Tzt ontvangt iedereen hierover een nieuwsbrief.

9.               Verslag kascommissie 2017
De kascommissie, bestaande uit Jarich Holwerda en Joke de Jong, heeft de financiën van de Activiteitencommissie goed bevonden.

10.       Benoeming kascommissie 2018
De kascommissie 2018 bestaat uit Joke de Jong en Willy Hoekstra. Reserve is Cees Burgler.

11.       Jaarverslag MFA 2017
Voorzitter Gerlof Miedema licht toe dat er dit jaar voor het eerst voor gekozen is om het jaarverslag MFA op te nemen in het programmaboekje. Er zijn geen vragen of opmerkingen over.

12.       Financieel verslag MFA 2017
Johannes Douwes geeft een toelichting bij de cijfers over 2017. Er is grote tevredenheid over het feit dat MFA de eigen broek op kan houden, en meer nog: dat het ook mogelijk is om geld te reserveren voor toekomstige (vervangings)uitgaven op het gebied van onderhoud, installaties en gebouwen. Willy Hoekstra spreekt haar waardering uit voor dit goede resultaat, dat nooit bereikt had kunnen worden zonder de vele vrijwilligers. Er volgt applaus.
Ellert Jongstra vraagt of hoe het MFA-bestuur denkt over het volledig stoppen met gasgebruik. Gerlof Miedema vertelt dat dit zeker een gesprekspunt is. Er wordt geld gereserveerd voor een mogelijke uitval van de cv-ketel, dat zou een goed moment zijn om over te stappen op iets anders.
De kascommissie, bestaande uit Yvonne Ferwerda en Erik Beintema, heeft de financiën bezien en alles akkoord bevonden. Chapeau!  De kascommissie voor 2018 bestaat uit Jon Erik ? en Hennie Holwerda. Reserve is Gerrit Postmus.

 • Rondvraag
 • Agnes Ferwerda vraagt of er bij het samenstellen van de Route gedacht is aan het aangeven van toiletten. Dit punt wordt door de werkgroep meegenomen bij het samenstellen van de brochure ed.
 • Agnes Ferwerda vraagt hoe het zit met de gasboring c.q. fracking door de NAM bij de Zeedijk. Tjitske Andringa licht toe dat Dorpsbelang is benaderd met de vraag of het dorp mee wil doen met een 0 meting. Het bestuur heeft daar instemmend op geantwoord, het wachten is nu op een bijeenkomst. Zij stelt voor om bij eventuele vervolgstappen een bijeenkomst te organiseren voor de inwoners.
 • Agnes Ferwerda vraagt hoe het staat met de plannen inzake het strekken van de buslijnen. Gerrit Postmus is naar deze bijeenkomsten geweest. Hij vertelt dat alom het gevoel is dat deze bijeenkomsten voor de vorm werden georganiseerd, het besluit over het strekken was allang genomen. Het komt erop neer dat Blije straks nog maar een halte heeft, dat bus 54 vervalt, dus niet meer door het dorp rijdt, en dat de frequentie van rijden iets omhoog zal gaan. Wat betreft Foswert in Ferwert wordt mogelijk een buurtbus ingezet.
 • Tetjse Vellema vraagt of er iets kan gebeuren aan de speelweide. Hinke Kroes vertelt dat er momenteel gesprekken gaande zijn met de gemeente hierover. Dorpscoördinator Fred Hovius vult aan dat de verwachting is dat voor de zomer nieuwe afspraken over het onderhoud zijn gemaakt.
 • Riek Burgler heeft als vraag ingediend wat Dorpsbelang doet met de komst van nieuwe inwoners. Gerrit Postmus vertelt dat op dit moment wordt nagedacht over een leuke geste namens Dorpsbelang. Aan het einde van dit seizoen zijn de plannen hierover rond.
 • Willy Hoekstra vraagt na hoe het zit met de bouwplannen aan de Zwarteweg. Gerrit Postmus geeft uitleg.

 

 • Benoeming Bellefleur 2018/onthulling nieuw bord

Gerrit Postmus vertelt dat het bestuur van Dorpsbelang heeft besloten om te stoppen met de wisseltrofee. In plaats daarvan hebben Bruno de Klerk en Maria den Dulk op verzoek de Hall of Fame/Wall of Fame ontworpen. Alle Bellefleuren krijgen een bordje in de gang en daarmee eeuwige roem.
Wie wordt de Bellefleur 2018?
Het bestuur van Dorpsbelang koos dit jaar voor een jonger iemand, een vrouw die zich de afgelopen jaren meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor Blije. Ze zat in de werkgroep ‘oude’ Soos, om te helpen met de acties voor het inzamelen van geld. Al 17 jaar loopt zij voor het Beatrixfonds met de collectebus, en daarnaast voor het gehandicaptenfonds en het longfonds. Voor het MFA beheert ze de agenda en staat ze als vrijwilliger altijd paraat. Ook zit ze al sinds jaar en dag in het voetbalbestuur als secretaris. Voor de buurtvereniging zat zij in het bestuur en draait ze nog steeds mee in allerlei werkgroepjes. Voor de plaatselijke basisschool De Ikker zit ze al jaren in de oudercommissie en ondersteunt ze bij activiteiten. En dan de Frije Cross: vanaf het begin was zij hierbij betrokken als vrijwilliger. En 10 van de 15 jaar zat zij in het bestuur als penningmeester.
Kortom: deze vrouw doet enorm veel voor Blije!

De Bellefleur 2018 is Froukje van Sinderen.
Gerrit Postmus overhandigt bloemen en het Bellefleurenbord, waarna Froukje van Sinderen het bord persoonlijk aan het gangbord bevestigt, waarmee de Hall/Wall of Fame officieel is onthuld.

 

Tot slot krijgen Johannes Douwes een bloemetje voor zijn goede financiële ondersteuning  en Bruno de Klerk en Maria den Dulk voor hun jaarijkse zorgen voor de website, en hun ontwerpen van de fotocollage over Blije en het Bellefleurenbord.

 • PAUZE  
 • Presentatie landmarks/windvanen

Kunstenaar Léon van Kuijk uit Birdaard vertelt dat een aantal weken geleden een oproep is gedaan aan alle inwoners om mee te denken over de symboliek van de windvanen. Een aantal werkgroepjes heeft hierover nagedacht en met het resultaat van die avond heeft hij 9 nieuwe ontwerpen gemaakt. Aan de hand van 9 historische plekken langs de route laat hij deze ontwerpen zien. De symbolen zijn dus in essentie door het dorp Blije zelf bedacht, hij heeft dit vertaald in een technisch uitvoerbaar, robuust ontwerp. De stalen palen/masten zijn ongeveer 5 meter hoog, gegalvaniseerd en gecoat.  De goudkleurige windvanen, ongeveer 1,5 meter in doorsnee,  komen daar bovenop en zijn van dik aluminium. Aan de onderkant komt een informatiebord, waarschijnlijk uitgevoerd in steen.  Het ontwerp is zoveel mogelijk hufterproef en onderhoudsvriendelijk. Het dorp is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Janke Raap vraagt of er gewerkt gaat worden met lokale ondernemers. Léon van Kuijk bevestigt dat dat de bedoeling is. Als er nog tips zijn van firma’s in de buurt, bijvoorbeeld die kunnen laseren in steen, dan hoort hij dat graag.
Gerrit Postmus vraagt wat de aanwezigen vinden van de voorstellen. Er volgt instemmend applaus.

 • Presentatie We wolle us klaai werom

Wendy Gooren en Douwe Numan zijn van Sense of Place en stellen zich voor. Joop Mulder laat via een videoboodschap weten dat hij niet aanwezig kan zijn vanavond. Douwe Numan vertelt dat het vanavond niet gaat over de Terp fan de Takomst. Wat dat betreft is het wachten nog steeds op allerlei vergunningen en geld. Het onderwerp nu is het evenement We wolle us klaai werom. Het verhaal is bekend: de terpenklei is weggehaald, om de grond elders te verrijken. Laten we nou eens kijken of we de klei terug kunnen kriigen om er een terp van te bouwen. Het plan is om op 14 september vanuit Leeuwarden op een boot vol pers, muzikanten ed. naar Hegebeintum te varen. Daar wordt de klei uitgeladen en overgebracht op karren. De volgende dag, op zaterdag 15 september, wordt de klei vervoerd langs de zojuist gepresenteerde route met de windvanen. Het wordt een feestelijke optocht met muziek en voorstellingen en de windvanen worden officieel onthuld. De klei wordt symbolisch naar de voet van de Zeedijk gebracht. Aan het einde van de dag volgt een feest: We hawwe us klaai werom.
Er is al veel gebeurd, er ligt een voorlopig plan, er is geld. We hebben nog 4 maanden. Volgende stap is het samenstellen van de definitieve werkgroep. We hebben vanaf nu hulp nodig. Hebben jullie ideeen? Zijn er mensen die mee willen helpen met organiseren, of in de werkgroep willen zitten? Zijn er vragen?
Bruno de Klerk merkt op dat veel van de terpenklei naar het westen is getransporteerd, naar de geestgronden. Elk jaar wordt daarover een evenement georganiseerd met een strontrace aan het slot. Zou het niet een idee zijn om dat dit jaar omgekeerd uit te voeren? Douwe neemt dit punt mee naar de werkgroep.
Rien Teunissen vraagt of ook de boeren uit de regio worden betrokken bij dit plan. Wendy Gooren geeft aan dat de projectgroep Terp fan de Takomst contacten heeft met de boeren in de omgeving.
Tine Dijkstra vraagt wanneer de terp er uiteindelijk komt. Douwe Numan zegt dat hij dat op dit moment niet kan zeggen. Iedereen heeft inmiddels kunnen lezen dat onderschat is hoeveel tijd en werk nodig is voor onderzoek e.d. Sense of Place heeft in totaal een lijst van 50 tot 60 projecten. Ongeveer 10 daarvan zijn echte iconen, de terp hoort daarbij. De onderzoeksfase duurt dus langer dan verwacht, maar er wordt stug doorgewerkt. Ondertussen gebeurt er veel op allerlei fronten. Zo is er de opening van de fototentoonstelling van Maarten Boersema op 28 april in boerderij Groot Kahool, het Waterpanorama in de binnentuinen van het Aegongebouw en de Waddenkelder in de Kanselarij. Al deze presentaties zijn gratis te bekijken.
Tot slot doet Wendy Gooren een oproep aan de hulptroepen om zich te melden bij Douwe en haar na afloop van de vergadering.

 • Sluiting

Gerrit deelt bloemen uit als dank voor de presentaties aan Léon van Kuijk en Wendy Gooren. Hij sluit vervolgens deze jaarvergadering en wenst iedereen wol thus.

 

Handtekening voorzitter                                                           Handtekening secretaris