AGENDA, Jaarvergadering Dorpsbelang Blije e.o.
 
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag Dorpsbelang 2017
4. Financiën Dorpsbelang 2017
5. Verslag kascommissie D.B.:  Agnes Ferwerda en Tine Dijkstra
6. Benoeming kascommissie 2018
7. Voorstel contributieverhoging
8. Financiën 2017 Activiteitencommissie
9. Verslag kascommissie A.C.: Jarich Holwerda en Joke de Jong
10. Benoeming kascommissie 2018
11. Jaarverslag MFA 2017
12. Financieel verslag MFA
13. Rondvraag
14. Benoeming Bellefleur 2018 onthulling nieuw bord
15. PAUZE
16. Presentatie Léon: landmarks/windvanen
17. Presentatie Joop Mulder: evenement ‘We wolle us Klaai werom'
18. Sluiting
 
Vergaderstukken compleet in PDF (printbaar)