Complete vergaderstukken in PDF (printbaar)
Complete vergaderstukken (Boekje)
 
Jaarvergadering vereniging Dorpsbelang Blije e.o., 4 april, 20.00 uur, MFA Fjildsicht,Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen jaarvergadering 2018 ( ook ter inzage in MFA)
3. Jaarverslag Dorpsbelang 2018
4. Financieel Jaarverslag Dorpsbelang 2018
5.Verslag kascommissie Dorpsbelang (Tine Dijkstra en Gerlof Miedema)
6. Benoeming kascommissie 2019
7. Financien 2018 Activiteitencommissie
8. Verslag kascommissie AC (Joke de Jong en Willy Hoekstra)

9. Benoeming kascommissie 2019 AC

10.Jaarverslag MFA
11. Financieel jaarverslag MFA 2018
12. Benoeming Bellefleur 2019 en aansluitend onthulling nieuw bord
13. Benoeming nieuwe bestuursleden Dorpsbelang
14. Presentatie Vitale Waddenkust door Sjak Papma
15. PAUZE
16. Standpuntbepaling gaswinning Blije  door Marie-Louise Meuris en Sake van der Veen
17. Rondvraag
18. Sluiting