Kennisgeving

Definitief instemmingsbesluit winningsplan Blija voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Blija.
Van 6 juni
2019 tot en met 18 juli 2019 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.


Wat staat er in het winningsplan Blija?


De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Blija voor gaswinning ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Noord-Friesland. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de provincie Fryslán, in de gemeenten Noardeast-Fryslán en Ameland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslán.

Sinds 1985 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blija-Ferwerderadeel, sinds 2001 uit het gasveld Blija-Zuidoost en sinds 2012 uit het gasveld Blija-Zuid. Het winningsplan Blija betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor gaswinning uit deze 3 gasvelden. De redenen voor wijziging zijn het verlengen van de duur van de winning van de gasvelden en een actualisatie van de productieprognose en het boren van nieuwe putten waarbij de NAM hydraulische stimulatie wil toepassen. De operator geeft in het winningsplan aan te verwachten gas te kunnen produceren uit het gasveld Blija-Zuid tot in 2035, voor het gasveld Blija-Ferwerderadeel tot in 2049 en voor het gas­veld Blija-Zuidoost tot in 2050. Na gesprekken met de regio en het feit dat het moeilijk te voorspellen is hoe Nederland rond 2035 kijkt naar gaswinning, heeft de NAM na afloop van de ter inzage legging van het ontwerp-instemmingsbesluit, verzocht het instemmingsbesluit te beperken tot en met 2035. De minister heeft daarop het instemmingsbesluit met het winningsplan Blija genomen voor de periode 2018-2035.

Aanpassingen aan ontwerp-instemmingsbesluit.

Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit winningsplan heeft reeds ter inzage gelegen. Alle ingediende zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmings-besluit zijn betrokken bij opstellen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord zijn alle zienswijzepunten beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de ziens­wijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. De voorschriften in het ontwerp-instemmingsbesluit zijn naar aanleiding van de zienswijzen als volgt aangepast:

  • Artikel 1 is aangepast waardoor er wordt ingestemd met de gaswinning tot en met 31 december 2035 in plaats van de in het ontwerp-instemmingsbesluit genoemde instemming tot en met 31 december 2050.

  • Artikel 2 is aangepast naar het inzetten op de aanwezigheid van versnellingsmeters en niet op een bouwkundige opname, zodat eventuele bodemtrillingen en schade als gevolg daarvan, beter en nauwkeuriger kunnen worden toegewezen aan deze gaswinning. De termijn voor het indienen van een plan van aanpak hiertoe is verkort van 6 naar 3 maanden na inwerkingtreding van het besluit.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Blija en de Nota van Antwoord van 6 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Ameland, Jelmeraweg 1 te Ballum
  • Gemeentehuis Noardeast-Fryslán, Koningstraat 13 te Dokkum
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Als u op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, kunt u nu desgewenst beroep instellen.
Wat zijn de vervolgstappen?

Tot en met 18 juli 2019 kunnen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u ook beroep instellen.

Het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer informatie vind u op www.rechtspraak.nl.

Wilt u meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.hoewerktgaswinnen.nl en op www.nlog.nl. Voor nadere informatie over het instemmingsbesluit kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. M. Claasen (tel.: 070 379 6132).