Op de door de ver. Dorpsbelang Blije e.o. georganiseerde informatieavond over de door de NAM aangevraagde vergunning/verlenging van boren naar gas in de omgeving van Blije, leverde een volle zaal in de MFA op. Veel bezoekers spraken hun verbazing uit dat de NAM nu pas de aanvraag naar buiten bracht, de plannen leven al veel langer. Ook over de door het Ministerie van Economische zaken gehouden voorlichtings-middag, spraken een heleboel bezoekers zich uit over de vaak onduidelijke of misse informatie die door de aanwezige voorlichters gegeven werd.
Bij de deelnemers aan de discussie werden veel punten aangedragen die meer aandacht vragen. Woningschade, millieuschade, wat gaat er met ons grondwater gebeuren, is er schade voor landbouw en vee, is dit beetje gas echt nodig als de regering streeft naar een gasloos 2050, waarom is een vergunning nodig voor 30 jaar (tot2050!) als het gasverbruik in de komende tijd sterk moet afnemen?

Om deze en andere vragen te inventariseren is er staande deze bijeenkomst een werkgroep in het leven geroepen die al deze punten bijeen gaat brengen en onderzoeken hoe we op de juiste en meest effectieve wijze onze bezwaren tegen de boringen vorm kunnen geven.

 

Informatie over de voorgenomen uitbreiding gaswinning in Blije e.o.

28 februari: nieuwsbrief Vaste Grun
25 januari: Uit deze kaart dat de NAM ook onder het waddengebied wil boren (PDF)
25 januari:Waddenvereniging wil ook geen boringen in Waddengebied (PDF)
25 januari: Verslag gesprek met wethouder Hanemaaijer van NE Fryslan
25 januari:Motie aangenomen in de Staten van Friesland (PDF)
23 januari: Presentatie en tijdlijn en  verslag over gang van zaken aanvraag en hoe staan anderen hierin door Marie- Louise Meuris van Dorpsbelangen
Bezwaarschrift ingediend door Dhr. Klokke uit Ginnum bij de Gemeenteraad van NOF (PDF)
16 januari 2018: voorlichtsmiddag NAM, TNO, MIn. EZ, e.a.
voorlichting NAM over optimalisering aardgasproductie (d.m.v. fracking)  (PDF)
Informatie over de gaswinning en de aanvraag vergunning door de NAM (Boekje)
Informatie over de gaswinning en de aanvraag vergunning door de NAM (PDF)
Informatie van de werkgroep Laat Friesland niet zakken
Bericht uit  de Leeuwarder Courant van 17 januari 2019
Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija info NLOG ( site van het Min. van Economische Zaken en Klimaat, beheerd door TNO,
Geologische Dienst Nederland)