Krapoan trije wirken nei it opleverjen fan de Terp fan de Takomst by Blije moast dit bysûndere moetingsplak de earste hjerststoarm trochstean. Der wienen net folle besikers dyt it yn hurde wyn, rein en heechwetter oandoarden en fier efter de seedyk meimakken hoe as tt lang ferlyn yn

  dizze kontrijen wie doe't de terpen foar tn feilich hinne kommen soarge. It wetter kaam healwei de terp en ferskate pealtsjes mei nammen fan doarpsbewenners kamen ûnder wetter te stean. De stoarm hat sa goed as gjin skea oanrjochte by de terp, sa as it no liket.
 

Nog geen drie weken na oplevering van de Terp fan de Takomst, doorstaat deze de eerste najaarsstorm van dit seizoen.

Echt heel hoog kwam de zee donderdag- en vrijdagnacht nog niet, maar het water kwam op anderhalve kilometer achter de dijk bij Blije wel tot voorbij de paaltjes met namen van dorpsbewoners. Maar een enkeling trotseerde de elementen voor een bezoekje om de terp te beleven zoals die lang geleden in deze omgeving ooit bedoeld was als bescherming tegen de zee. De officieuze opening van de Terp fan de Takomst was 2 oktober, maar officieel is het openingsfeest pas volgende zomer.