Kijk hier voor de laatste informatie...

Terp fan de takomst

In de regio wordt al lang gesproken over een terp in het buitendijks gebied. Bij het uitwerken van de dorpsvisie kwam de wens van dorp en omgeving ook naar voren om de verbinding van het dorp met het Wad weer te aan te halen. En dan in de vorm van verhalen, fysieke verbindingen en een bijzondere belevingsplek buitendijks. Een verbinding van heden, verleden en toekomst.
De wens van Blije is onder andere aangedragen bij het Fryske Gea, gemeente en provincie om in hun plannen op te nemen. Dit is in 2013 verwoord in de vorm van een terp buitendijks met een zwevend pad er naar toe en mogelijk een kuuroord.
In het kader van KH18 is een terp buitendijks actueel geworden. Het plan van Blije, een terp met een spoorfietsbaan wordt de drager voor de 'Terp fan de takomst' bij Blije op de kwelder. Dit komt in twee vormen tot uiting, in een fysieke terp waarvan de vorm nog moet ontstaan, gekoppeld aan een gevoel, een plek voor beleving en mogelijk voor evenementen in het kader van KH18.
De terpen/dorpen van het verleden aan slenken in de oude kwelder, nu binnendijks, gelinkt aan de terp op de huidige kwelder aan een bestaande slenk is de basis voor het plan van Blije. De ontstaansgeschiedenis en de veranderingen in de tijd, het samenspel van mens en natuur, hebben het gebied gevormd en al deze aspecten komen terug in het plan van Blije.
Aspecten als, kwelders, slenken, terpen, staten en stinzen, waterhuishouding, ontginning, bedijkingen, landaanwinning, landbouw, veeteelt, visserij, handel, natuur, landschap, erfgoed, recreatie en toerisme en cultuur komen er in samen.
Op de jaarvergadering van dorpsbelang Blije e.o. is het plan met enthousiasme ontvangen. Blije wil graag gastheer zijn voor de 300 dorpen die mee willen bouwen aan een mienskipsterp.
Een PDF van de presentatie is op de site te downloaden.
Het plan voor de Terp fan de takomst wordt verder uitgewerkt met Doarpenlân, Landschapsbeheer Friesland, It Fryske Gea, Sense of Place, Terpencentrum RUG, Kening fan de Greide, kunstenaars en wie maar een bijdrage kan leveren.

Dit is een bijdrage van Harry Feenstra gepresenteerd op de jaarvergadering van Dorpsbelang Blije e.o. op 8 april 2016

M.L. Meuris geeft uitleg Terp van de Toekomst in Gemeenteraad Noardeast Fryslan
Uitzending Omrop Fryslan 'Romte' over o.a. plannen terp buitendijks.
Link naar Sense of Place met o.a. aandacht voor de plannen Terp buitendijks
Meer informatie over Romte, uitzending Omrop Fryslan over o.a. de Terpplannen