Bouwkavels op de plek van de oude gymzaal te koop

De gymzaal in Blije is overbodig geworden met de komst van MFA Fjildsicht.
Om de locatie van de gymzaal een zinvolle bestemming te geven, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel besloten deze grond te verkopen voor de bouw van drie vrijstaande woningen.

Procedure

Belangstellenden kunnen schriftelijk of via de mail aangeven belangstelling te hebben voor een van deze kavels.
Nadat de kavels zijn verkocht, wordt de gymzaal gesloopt. De sirene wordt verplaatst naar de hoek van het perceel, en wordt de planologische procedure opgestart om de bestemming te wijzigen in "woningbouw". Deze procedure duurt ongeveer 6 tot 9 maanden.

Het betreft hier drie kavels van respectievelijk circa 430 m2, circa 450 m2 en circa 455 m2 groot.
De verkoopprijs is vastgesteld op ong. 90,- p/m exciusief btw en exclusief kosten koper.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen een brief sturen naar de gemeente Ferwerderadiel, t.a.v. dhr B. de Boer, postbus 2, 9172 ZS Ferwert of zich aanmelden via de mail: b.de.boer, ferwerderadiel.nl De inschrijving sluit op 16 september 2015. Bij meerdere belangstellenden, zal er geloot gaan worden.